دوره‌ی مکالمه‌ زبان انگلیسی​
دوره‌ی مکالمه‌ زبان انگلیسی​
دوره‌ی صرفا مکالمه
زبان انگلیسی برای مهاجرت
دوره بحث آزاد Free Discussion
free discussion
دوره زبان انگلیسی شرکت‌ها و سازمان‌ها
دوره زبان انگلیسی شرکت‌ها و سازمان‌ها​
دوره آیلتس
دوره آیلتس
دوره زبان انگلیسی نوجوانان
دوره زبان انگلیسی نوجوانان
کارگاه اصطلاحات زبان انگلیسی
کارگاه اصطلاحات زبان انگلیسی
کارگاه بحث آزاد(Free discussion)
کارگاه بحث آزاد
کارگاه مهارت رایتینگ آیلتس
کارگاه مهارت نوشتاری آیلتس
دوره زبان انگلیسی بزرگسالان
دوره آموزش زبان انگلیسی بزرگسالان
دوره کار و تجارت
کار و تجارت
دوره تربیت مدرس زبان
تربیت مدرس
دوره آمادگی آزمون
آمادگی آزمون