کاربردهای much، many، little، few، a lot و plenty

حسین آذری

آشنایی با there و it

آشنایی با there و it

در این مقاله به آشنایی با there و it اشاره می کنیم که می‌تواند راهنمای خوبی برای شما باشد. از there زمانی استفاده می کنیم که بخواهیم برای اولین بار در مورد چیزی صحبت کنیم، برای اینکه بگوییم آن چیز وجود دارد:

0
بیشتر بخوانید

افعال must و have to

افعال must و have to را برای بیان انجام کاری که لازم و ضروری است استفاده می کنیم. برخی مواقع فرقی ندارد از کدام فعل استفاده کنیم
اما برخی اوقات بین افعال must و have to از نظر معنایی تفاوت وجود دارد.

0
بیشتر بخوانید