آیا می دانید must،mustn’t و needn’t چه کاربردهایی در زبان انگلیسی دارند؟ در این مقاله می خواهیم به کاربرد های must، mustn’t و needn’t بپردازیم. برای یادگیری نکات کاربردی گرامر زبان انگلیسی و یادگیری کاربرد و جایگاه کلمات در جمله زبان انگلیسی با ما همراه باشید.

کاربرد های must، mustn’t و needn’t

  ‘You must do something’ = it is necessary that you do it

باید کاری را انجام دهید = لازم است که آن را انجام دهید.

مثال:

چیزی که بهت گفتم رو به هیچکس نگو. باید مثل یک راز پیش خودت نگهش داری.   Don’t tell anybody what I said. You must keep it a secret
وقت زیادی نداریم. باید عجله کنیم.   We haven’t got much time. We must hurry

  ‘You mustn’t do something’ = it is necessary that you do not do it (so don’t do it

نباید کاری را انجام بدهید = لازم است که آن را انجام ندهید.

مثال:

باید مثل یک راز نگهش داری. نباید به کسی بگی.   You must keep it a secret. You mustn’t tell anybody else. (= don’t tell anybody else)
مهمه که کسی صدای ما رو نشنوه. نباید هیچ صدایی در بیاریم.   It’s essential that nobody hears us. We mustn’t make any noise

 You needn’t do something’ = it is not necessary that you do it, you don’t need to do it

نیازی نیست کاری را انجام دهید = لازم نیست انجامش بدین.

مثال:

میتونی باهامون بیای ولی لازم نیست بیای اگر خودت نمیخوای.  You can come with me if you like but you needn’t come if you don’t want to. (= it is not necessary for you to come)
وقت زیادی داریم. نیازی نیست عجله کنیم.   (We’ve got plenty of time. We needn’t hurry. (= it is not necessary to hurry

به جای فعل needn’t میتونیم از عبارت don’t/doesn’t need to استفاده کنیم:

نیازی نیست عجله کنیم.   We needn’t hurry. or We don’t need to hurry
کاربرد های must، mustn’t و needn’t

دقت کنید که میگوییم don’t need to ولی می گوییم needn’t do (بدون to)

افعال needn’t و don’t need to مشابه فعل don’t have to هستند:

زمان زیادی داریم. نیازی نیست عجله کنیم.   We’ve got plenty of time. We don’t have to hurry

کاربرد عبارت (needn’t have done)

به این مثال توجه کنید:

فکر کنم می خواد بارون بیاد. با خودم چتر میبرم. I think it’s going to rain. I’ll take the umbrella
نیازی نبود با خودم چتر بیارم. I needn’t have brought the umbrella
جورج باید میرفت بیرون. فکر کرد میخواد بارون بیاد پس تصمیم گرفت که با خودش چتر ببره. اما بارون نیومد پس چتر ضروری نبود. نیازی نبود با خودش چتر ببره.   George had to go out. He thought it was going to rain, so he decided to take the umbrella.But it didn’t rain, so the umbrella was not necessary. So:He needn’t have taken the umbrella
نیازی نبود با خودش چتر ببره = یعنی چتر رو با خودش برد ولی این کار ضروری نبود. البته، وقتی که میرفت بیرون اینو نمیدونست.   ‘He needn’t have taken the umbrella’ = He took the umbrella but this was not necessary. Of course, he didn’t know this when he went out

   

مقایسه افعال (needn’t do) و (needn’t have done):

مثال:

اون پیراهن کثیف نیست. نیازی نیست بشوریش.   That shirt isn’t dirty. You needn’t wash it
چرا اون پیراهن رو شستی؟ کثیف نبود. نیازی نبود بشوریش. Why did you wash that shirt? It wasn’t dirty. You needn’t have washed it

تفاوت بین (didn’t need to) و (needn’t have done):

  I didn’t need to … = it was not necessary for me to… (and I knew this at the time)

نیازی نبود که …. = لازم نبود انجامش بدم (و اون زمان اینو میدونستم)

مثال:

نیازی نبود زود از خواب بیدار بشم، پس این کارو نکردم.   I didn’t need to get up early, so I didn’t
نیازی نبود زود از خواب بیدار بشم، اما صبح دل انگیزی بود، پس بیدار شدم.   I didn’t need to get up early, but it was a lovely morning, so I did

  ‘I needn’t have (done) something’ = I did something but now I know that it was not necessary

نیازی نبود انجامش بدم = کاری رو انجام دادم اما الان فهمیدم که لازم نبوده انجامش بدم.

زود بیدار شدم چون باید آماده میشدم که برم بیرون. ولی در واقع آماده شدنم زیاد طول نکشید. پس نیازی نبود که زود از خواب بیدار بشم. میتونستم بیشتر تو رختخوابم بمونم.   I got up very early because I had to get ready to go away. But in fact, it didn’t take me long to get ready. So, I needn’t have got up so early. I could have stayed in bed longer

امیدوارم مقاله کاربرد های must، mustn’t و needn’t برای شما عزیزان مفید واقع شود .
برای مطالعه مقاله های بیشتر می توانید به صحفه مرکز اموزش رایگان زبان انگلیسی ۲۴talk مراجعه کنید.