الف.افعال must و have to را برای بیان انجام کاری که لازم و ضروری است استفاده می کنیم. برخی مواقع فرقی ندارد از کدام فعل استفاده کنیم:

برای یادگیری نکات کاربردی گرامر زبان انگلیسی و یادگیری کاربرد و جایگاه کلمات در جمله زبان انگلیسی با ما همراه باشید.

افعال must  و have to
افعال must و have to

  Oh, it’s later than I thought. I must go. یا I have to go☻

اوه، دیرتر از اونیه که فکر می کردم. باید برم.

اما برخی اوقات بین افعال must و have to از نظر معنایی تفاوت وجود دارد:

کلمه must حالت شخصی دارد. از این فعل برای بیان احساسات یا نظرات شخصی خود استفاده می کنیم.

افعال must و have to

‘You must do something’ = ‘I (the speaker) say it is necessary’☻

باید کاری انجام بدی = من (گوینده) می گم که این کار لازمه:

  ( She’s a really nice person. You must meet her. (= I say this is necessary☻

اون خیلی آدم خوبیه. باید باهاش ملاقات کنی.

I haven’t phoned Sally for ages. I must phone her tonight☻

خیلی وقته که به سالی زنگ نزدم. امشب باید بهش زنگ بزنم.

.Have to is impersonal. We use “have to” for facts, not for our personal feelings

کلمه have to کاملا غیر شخصی است. از این فعل برای بیان حقایق و واقعیت ها و نه احساسات شخصی خود استفاده می کنیم.

  ‘You have to do something’ because of a rule or the situation☻

شما مجبورید کاری را انجام دهید بخاطر قوانین موجود یا شرایط.

  You can’t turn right here. You have to turn left. (because of the traffic system)

نمیتونی اینجا به راست بپیچی. باید به چپ بپیچی. (بخاطر قوانین راهنمایی و رانندگی)

  My eyesight isn’t very good. I have to wear glasses for reading☻

قدرت بیناییم خیلی خوب نیست. باید موقع مطالعه عینک بزنم.

  George can’t come out with us this evening. He has to work☻

جورج امشب نمیتونه باهامون بیاد بیرون. مجبوره سر کار بمونه.

 If you are not sure which to use, it is usually safer to use have to☻

اگر مطمئن نبودید که از کدام فعل استفاده کنید، فعل have to گزینه بهتری هست.

ب. می توان از must برای صحبت از زمان حال یا آینده استفاده کرد. استفاده از این فعل در زمان گذشته با این فرم ممکن نیست.

افعال must و have to

We must go now☻

باید بریم الان.

  ( We must go tomorrow. (but not ‘We must go yesterday’☻

فردا باید بریم.

ولی از فعل have to در همه زمان ها میشه استفاده کرد.

  (I had to go to hospital. (past☻

مجبور بودم برم بیمارستان.

  ( Have you ever had to go to the hospital? (present perfect☻

آیا تا به‌حال مجبور شدی بری بیمارستان؟

  ( I might have to go to hospital. (infinitive after might☻

ممکنه مجبور بشم برم بیمارستان.

در جملات سوالی و منفی با فعل have to معمولا از do/does/did استفاده می کنیم.

 ( What do I have to do to get a driving licence? (not ‘What have I to do☻

برای گرفتن گواهینامه رانندگی باید چیکار کنم؟

?Why did you have to go to hospital☻

چرا مجبور شدی بری بیمارستان؟

.Karen doesn’t have to work on Saturdays☻

کارن مجبور نیست شنبه ها بره سر کار.

ج. دقت کنید که mustn’t و don’t have to کاملا با هم فرق دارند.

  You mustn’t do something = it is necessary that you do not do it (so, don’t do it) ☻

نباید کاری را انجام دهید = لازمه که اون کار رو انجام ندی.

  ( You must keep it a secret. You mustn’t tell anyone. (= don’t tell anyone☻

باید اینو مثل یک راز نگه داری. نباید به هیچکس بگی.

  You don’t have to do something = you don’t need to do it (but you can if you want): ☻

نیازی نیست کاری رو انجام بدی = لازم نیست انجامش بدی

I’m not working tomorrow, so I don’t have to get up early.☻

فردا سر کار نمیرم. پس نیازی نیست که زود از خواب بیدار شم.

د. میتوان بجای have to از have got to استفاده کرد:

 I’ve got to work tomorrow. or have to work tomorrow☻

فردا باید کار کنم.