در این مقاله به کاربردهای some و any  اشاره می کنیم که می‌تواند راهنمای خوبی برای شما باشد.

الف. بطور کلی،از some (همچنین somebody/someone/something) در جملات مثبت و از any (همچنین anybody و غیره) در جملات منفی استفاده می کنیم.

some:

کاربردهای some و any
تعدادی گل خریدیم. We bought some flowers
سرش شلوغه. یکم کار داره. He’s busy. He’s got some work to do
یکی پشت دره. There’s somebody at the door
گرسنه ام. میخوام یک چیزی بخورم. I’m hungry. I want something to eat

any :

هیچ گلی نخریدیم. We didn’t buy any flowers
اون تنبله. هیچ وقت هیچ کاری انجام نمیده. He’s lazy. He never does any work
هیچکس دم در نیست. There isn’t anybody at the door
گرسنه نیستم. هیچی میل ندارم. I’m not hungry. I don’t want anything to eat

از any در جمله های زیر استفاده می کنیم به این دلیل که معانیشون منفی هست:

کاربردهای some و any
بدون هیچ پولی رفت بیرون. She went out without any money. (She didn’t take any money with her.)
هیچی نخورد.   He refused to eat anything. (He didn’t eat anything
تقریبا هیچکس در امتحان قبول نشد. Hardly anybody passed the examination. (= almost nobody passed)

در اکثر سوال ها از any استفاده می کنیم:

هیچ چمدانی با خودتون دارین؟ نه، ندارم. ‘Have you got any luggage?’ ‘No, I haven’t
آیا هیچ کسی کیف منو دیده؟ بله، زیر میزه. Has anybody seen my bag?’ ‘Yes, it’s under the table

اما از some در سوال هایی استفاده می کنیم که انتظار داریم پاسخشون مثبت باشه:

چی شده؟ چیزی رفته تو چشمت؟ What’s wrong? Have you got something in your eye? (It seems that you have got something in your eye and I expect you to answer ‘yes’.)

از some در سوال هایی استفاده می کنیم که منظورشون پیشنهاد دادن یا درخواست هست:

چیزی میل داری بخوری؟ Would you like something to eat?
میتونم یکم شکر داشته باشم لطفا؟ Can I have some sugar, please?

معمولا بعد از if از any استفاده می کنیم:

اگر نامه ای برای من باشه، ممکنه به این آدرس ارسالشون کنین؟ If there are any letters for me, can you send them on to this address?
اگر کسی سوالی داره، خوشحالم میشم پاسخشون رو بدم. If anyone has any questions, I’ll be pleased to answer them
چیزی لازم داشتی بهم بگو. Let me know if you need anything

در این جملات any ایده if رو مرسونه:

معذرت می خوام اگر باعث زحمت شدم براتون I’m sorry for any trouble I’ve caused. (= if I have caused any trouble)
هرکسی که بخواد در آزمون شرکت کنه باید اسمشو امروز به من بگه. Anyone who wants to do the exam must give me their names today. (= if there is anyone)

همچنین از any برای گفتن “فرقی نداره کدوم” استفاده می کنیم:

با هر اتوبوسی میتونی بری. همشون میرن مرکز شهر.   You can catch any bus. They all go to the centre. (= it doesn’t matter which bus you catch)
یک آهنگ بخون. چه آهنگی بخونم؟ هر آهنگی، فرقی نداره.   ‘Sing a song.’ ‘Which song shall I sing?’ ‘Any song. I don’t mind.’ (= it doesn’t matter which song)
هر زمان دوست داشتی بیا و منو ببین.   Come and see me any time you want
بیا بریم یجایی. کجا بریم؟ هرجا، فرقی نداره.   ‘Let’s go out somewhere.’ ‘Where shall we go?’ ‘Anywhere. I don’t mind
We left the door unlocked. Anybody could have come in

مقایسه something و anything:

A: گرسنه ام. میخوام یک چیزی بخورم.

B: چی میل داری؟

A: فرقی نداره. هرچیزی.

کلمات somebody/someone/anybody/anyone همگی کلمات مفرد هستند:

یکی اینجاست که می خواد شما رو ببینه. Someone is here to see you

ولی معمولا از they/them/their بعد از آنها استفاده می کنیم:

یکی چترشو جا گذاشته. Someone has forgotten their umbrella. (= his or her umbrella)
اگر کسی بخواد زود تر بره، میتونه. If anybody wants to leave early, they can. (= he or she can

  امیدوارم مقاله کاربردهای some و any برای شما عزیزان مفید واقع شود
برای مطالعه مقاله های بیشتر می توانید به صحفه مرکز اموزش رایگان زبان انگلیسی ۲۴talk مراجعه کنید.