تفاوت each با every از کاربرد در این مقاله برای شما توضیح داده شده است.

کلمات each و every از نظر معنایی یکسان هستند. اغلب اوقات می‌تونیم این دو کلمه رو به‌جای هم به کار ببریم.

  .Each time (or Every time) I see you, you took different

هربار که میبینمت، متفاوت به نظر میرسی.

.There’s a telephone in each room (or every room) of the house

توی هر یک از اتاق‌های خونه یک تلفن قرار داره.

اما each و every دقیقا یکسان نیستند. به تفاوت ها توجه کنید.

زمانی از each استفاده می‌کنیم که به چیزها به صورت مجزا و یکی یکی نگاه می‌کنیم.

    (Study each sentence carefully. (= study the sentences one by one

هر سوال رو با دقت بخونین. (جملات رو یکی یکی بخونین)

استفاده از each برای تعداد کمتر رایج‌ است.

 There were four books on the table.

چهار کتاب روی میز قرار داشت.

  Each book was a different colour.

هر کتاب رنگ متفاوتی داشت.

 (in a card game) At the beginning of the game, each player has three cards.

(در یک بازی کارتی) در ابتدای بازی، هر بازیکن سه کارت در اختیار دارد.

از every زمانی استفاده می‌کنیم که به چیزها به عنوان یک گروه نگاه می‌کنیم. معنی every در اینجا مشابه all هست.

 Every sentence must have a verb. (= all sentences in general)

هر جمله باید یک فعل داشته باشد.

استفاده از every برای تعداد بیشتر رایج‌ است.

 Carol loves reading. She has read every book in the library. (=all the books)

کارول عاشق مطالعه هست. همه کتاب های کتابخونه رو خونده.

تفاوت each با every | خیلی کتاب خونه.

  I would like to visit every country in the world. (=all the countries)

دلم میخواد از همه کشورهای دنیا بازدید کنم.

از each (و نه every) می‌توان برای دو چیز استفاده کرد.

In a football match, each team has 11 players. (not ‘every team’)

در بازی فوتبال، هر تیم ۱۱ بازیکن دارد.

تفاوت each با every|فوتبال ۱۱ بازیکن دارد

از every (و نه each) برای گفتن این‌که یک چیز هر از چند وقت اتفاق می‌افتد استفاده می‌کنیم.

 ‘How often do you go shopping?’ ‘Every day.’ (not ‘each day’)

هر از چند وقت میری خرید؟ هر روز.

There’s a bus every ten minutes. (not ‘each ten minutes’)

هر از ده دقیقه یک اتوبوس هست.

مقایسه ساختارهایی که با each و every به کار می‌بریم:
میتونیم از each با یک اسم استفاده کنیم. (each book, each student)
میتونین از each به تنهایی استفاده کنید.(بدون اسم)

 None of the rooms was the same. Each was different. (= each room)

هیچ‌کدوم از اتاق ها مثل هم نبود. هر کدوم متفاوت بود.

یا میتونین از each on استفاده کنین.

  Each one was different.

هر کدوم متفاوت بود.

می‌تونین بگین (each of the/these):

  Read each of these sentences carefully.

هر کدوم از این جمله‌ها رو با دقت بخونین.

 Each of the books is a different colour.

هرکدوم از کتاب ها رنگ متفاوتی داره.

همچنین می‌تونیم از each of us/you/them استفاده کنیم.

  Each of them is a different colour.

هرکدوم رنگ متفاوتی داره.

می‌تونین از every با یک اسم استفاده کنین.(every book, every student)
همچنین میشه گفت every one (ولی نه every alone):

  Have you read all these books?’Yes, every one.’

آیا همه این کتاب ها رو خوندی؟

میتونین بگین every one of (ولی نمیگیم every of):

  I’ve read every one of those books. (not ‘every of those books’)

تک تک اون کتاب ها رو خوندم.

  I’ve read every one of them.

یکی یکیشون رو خوندم.

همچنین می‌تونیم از each در وسط یا انتهای جمله استفاده کنیم.

The students were each given a book. (=Each student was given a book.)

به هر‌کدوم از دانش آموزان یک کتاب داده شد.

These oranges cost 25 pence each.

پرتقال ها هر کدوم ۲۵ پنس قیمت دارن.

تفاوت everyone با every one:
کلمه everyone تنها برای افراد به کار بره میشه و معادل everybody هست. ولی از every one هم برای اشیاء و هم برای افراد استفاده میشه و معنایی شبیه each one دارد.

 Everyone enjoyed the party. (=Everybody…)

همه از مهمونی لذت بردن.

 He is invited to lots of parties and he goes to every one. (=to every party)

به مهمونیای زیادی دعوت میشه و در همشون هم شرکت می‌کنه.

امیدوارم مقاله تفاوت each با every به دردتون خورده باشه.

اگه مشکل گرامری دیگه‌ای داری اینجا کلیک کن.

برای مثال های بیشتر اینجا کلیک کنید.