آشنایی با ضمایر انعکاسی myself/yourself/themselves

الف. به این مثال دقت کنید:

   George cut himself when he was shaving this morning.

جورج خودشو زخمی کرد وقتی امروز صبح داشت صورتشو اصلاح می کرد.

از ضمایر انعکاسی (myself/yourself/himself/etc.) زمانی استفاده می کنیم که فاعل و مفعول یکی باشند.

فاعل = جورج       مفعول = خودش

ضمایر انعکاسی عبارتند از:

  singular: myself  yourself (one person)  himself/herself/itself.

  plural: ourselves  yourselves (more than one person)  themselves.

آشنایی با ضمایر انعکاسی

  * .I don’t want you to pay for me. I’ll pay for myself

(not ‘I’ll pay for me’)

نمیخوام برام دعا کنی. خودم برای خودم دعا می کنم.

 

* Julia had a great holiday. She enjoyed herself very much.

جولیا تعطیلات خوبی داشت. خیلی بهش خوش گذشت.

  * Do you sometimes talk to yourself?

(said to one person)

آیا با خودت حرف میزنی؟

  * If you want more to eat, help yourselves.

(said to more than one person)

اگر بازم غذا میلی دارین، از خودتون پذیرایی کنین.

مقایسه کنید:

  * It’s not our fault. You can’t blame us.

تقصیر ما نیست. نمیتونی ما رو سرزنش کنی.

آشنایی با ضمایر انعکاسی

  * It’s our own fault. We blame ourselves.

تقصیر خودمونه. ما خودمون رو سرزنش می کنیم.

دقت کنید که بعد از ساختار bring/take something with… از ضمایر ملکی استفاده نمی کنیم:

  * It might rain. I’ll take an umbrella with me.

(not ‘with myself‘)

ممکنه بارون بیاد. با خودم چتر می برم.

ب. بعد از افعال concentrate/feel/relax/meet از ضمایر انعکاسی استفاده نمی کنیم:

  * You must try and concentrate.

(not ‘concentrate yourself’)

باید سعی کنی و تمرکز کنی.

  * ‘Do you feel nervous?’

‘Yes, I can’t relax.’

عصبی نیستی؟ چرا، نمیتونم ریلکس باشم.

  * What time shall we meet?

(not ‘meet ourselves’, not ‘meet us’)

چه ساعتی همو ببینیم؟

معمولا فعل های wash/shave/dress رو بدون ضمایر انعکاسی استفاده می کنیم:

  * He got up, washed, shaved and dressed.

(not ‘washed himself’ etc.)

اون بلند شد، صورتشو شست، اصلاح کرد و لباساشو پوشید.

  But we say ‘I dried myself’.

ولی میگیم: خودمو خشک کردم.

ج. تفاوت -selves و each other

  * Tom and Sally stood in front of the mirror and looked at themselves.

(= Tom and Ann looked at Tom and Ann)

تام و سالی روبروی آینه ایستادند و به خودشون نگاه کردند.

  but * Tom looked at Sally; Sally looked at Tom. They looked at each other.

اما میگیم: تام به سالی نگاه کرد، سالی به تام نگاه کرد. اونا به همدیگر نگاه کردند.

می تونیم به جای each other از one another استفاده کنیم:

  * How long have you and Bill known one another?

(or … known each other)

تو و بیل چند وقته همو میشناسین؟

  * Sue and Sally don’t like each other.

(or … don’t like one another)

سو و سالی همدیگر رو دوست ندارن.

د. از ضمایر انعکاسی به یک روش دیگه هم میشه استفاده کرد. برای مثال:

  * ‘Who repaired your bicycle for you?’

‘Nobody. I repaired it myself.’

چه کسی دوچرخه ات رو برات تعمیر کرد؟ هیچکس، خودم تعمیرش کردم.

در این جمله myself برای تاکیید به کار رفته است.

چند مثال بیشتر:

  * I’m not going to do it for you. You can do it yourself.

(= you, not me)

من برات انجامش نمیدم. میتونی خودت انجامش بدی.

  * Let’s paint the house ourselves.

It will be much cheaper.

بیا خونه رو خودمون رنگ کنیم. خیلی ارزون تر در میاد.

  * The film itself wasn’t very good but I liked the music.

خود فیلم خیلی خوب نبود ولی از موسیقیش خوشم اومد.

مثال های بیشتر در اینجا

آموزش زبان انگلیسی به صورت آنلاین و با مجرب ترین اساتید و جدیدترین متد های آموزشی در اینجا

موفق باشید