ضمایر all , none , most که در فارسی همه، هیچ و اغلب به کارمی‌روند در این مقاله بررسی شده‌اند.

الف. کلمات all/some/any/most/much/many/little/few را می توان با یک اسم به کار برد:

 All cars have wheels.

همه ماشین‌ها چرخ دارند.

  Some cars can go faster than others.

بعضی ماشین‌ها از بقیه سریع‌ترند.

  (on a notice) no cars (= no cars allowed)

(روی یک تابلوی هشدار) هیچ ماشینی اجازه ورود ندارد.

  Many people drive too fast.

خیلی از افراد سریع رانندگی می‌کنند.

 I don’t go out very often. I’m at home most days.

خیلی بیرون نمیرم. اکثر روزها خونه هستم.

نمی‌تونیم بگیم all of cars یا most of people:

 Some people are very unfriendly. (not ‘some of people’)

بعضی از افراد خیلی غیرصمیمی هستند.

دقت کنید که میگیم most و نمیگیم the most:

 Most tourists don’t visit this part of the town. (not ‘the most tourists’)

اغلب توریست ها از این بخش از شهر دیدن نمی‌کنند.

ب. آشنایی با some of/most of/ none of و…:

از این کلمات با of می‌توان استفاده کرد. می‌تونین بگین :

(some of (the people)، most of (my friends) ، none of (this money)

از این ساختار استفاده می‌شود:

 some of, most of (etc.) + the/this/that/these/those/my/his/Ann’s… etc.

بنابراین میگیم:

  some of the people, some of those people (but not ‘some of people’)

برخی از افراد

  most of my friends, most of Ann’s friends (but not ‘most of friends’)

اکثر دوستان من

  none of this money, none of their money (but not ‘none of money’)

بیشتر این پول

برای مثال:

 Some of the people I work with are very friendly.

برخی از افرادی که باهاشون کار می‌کنم خیلی صمیمی هستند.

None of this money is mine.

هیچی از این پول برای من نیست.

Have you read any of these books?

هیچ کدوم از این کتاب‌ها رو خوندی؟

 I wasn’t well yesterday. I spent most of the day in bed.

دیروز حالم خوب نبود. اکثر روز رو توی رخت‌خواب بودم.

ضمایر all , none , most |  I wasn't well yesterday. I spent most of the day in bed.

بعد از all یا half استفاده از کلمه of الزامی نیست. بنابراین می‌تونیم بگیم:

 All my friends live in London. or All of my friends …

همه دوستان من در لندن زندگی می کنند.

 Half this money is mine. or Half of this money …

نیمی از این پول برای من هست.

مقایسه all و all (of) the:

 All flowers are beautiful. (= all flowers in general)

همه گل‌ها زیبا هستند.

All (of) the flowers in this garden are beautiful. (= a particular group of flowers)

همه گل‌های این باغ زیبا هستند.

ج. می‌تونین از این ساختار استفاده کنید.

all of/some of/none of etc. + it/us/you/them

‘How many of these people do you know?’ ‘None of them.’ /’A few of them.’

چند تا از این افراد رو می‌شناسی؟

  Do any of you want to come to a party tonight?

آیا هیچ کدوم از شما میخواد به مهمونی امشب بیاد؟

  ‘Do you like this music?’ ‘Some of it. Not all of it.’

آیا از این آهنگ خوشت میاد؟ یه کمیش رو. نه همشو.

قبل از کلمات it/us/you/them و قبل از all و half باید از of استفاده کنیم:

  all of us (not ‘all us’)/half of them (not ‘half them’)

همه ما/ نیمی از آن‌ها

د. می‌توان از کلمات some/few/half/none به تنهایی و بدون اسم استفاده کرد.

  Some cars have four doors and some have two.

بعضی از ماشینا چهار در دارند و بعضیا دو تا.

  A few of the shops were open but most (of them) were closed.

تعداد کمی از مغازه‌ها باز بودن ولی اغلبشون بسته بودن.

ضمایر all , none , most | تعداد کمی از مغازه‌ها باز بودن ولی اغلبشون بسته بودن.

 Half (of) this money Is mine, and half (of it) is yours. (not ‘the half’)

نصف این پول برای منه و نصفش برای توهست.

مقاله ضمایر all , none , most به کارتون اومد؟ نظراتتون رو کامنت کنید.

برای شرکت در دوره‌های آنلاین زبان انگلیسی اینجا کلیک کنید.

برای مثال‌های بیشتراینجا کلیک کنید.