در این مقاله سعی داریم کاربرد فعل should را برای شما بیان کنیم . با ما همراه باشید .

فعل should

باید کاری را انجام دهید = یعنی انجام دادنش خوب است یا کار درستی است.
از should برای نصیحت کردن یا نظر دادن استفاده می شود:

You look tired. You should go to bed

خسته بنظر میرسی. باید بری بخوابی.

  The government should do more to help homeless people

دولت باید کارهای بیشتری انجام بده برای کمک به افراد بی خانمان.

‘Should we invite Susan to the party?’ ‘Yes, I think we should

آیا لازمه سوزان رو به مهمونی دعوت کنیم؟ بله، فکر کنم باید دعوتش کنیم.

معمولا فعل should را با عبارات I think/I don’t think/ Do you think…? استفاده می کنیم.

فعل should

  I think the government should do more to help homeless people

فکر می کنم دولت باید کارهای بیشتری انجام بده برای کمک به افراد بی خانمان.

I don’t think you should work so hard

فکر نکنم باید اینقدر سخت کار کنی.

  ‘Do you think I should apply for this job?’ ‘Yes, I think you should

آیا فکر می کنی باید برای گرفتن اون شغل اقدام کنم؟ بله، فکر کنم باید این کار رو انجام بدی.

  ‘You shouldn’t do something’ = it isn’t a good thing to do

نباید کاری رو انجام بدی = یعنی انجام دادنش خوب نیست.

  You shouldn’t believe everything you read in the newspapers

نباید هرچیزی که تو روزنامه ها می خونی رو باور کنی.

کلمه should به اندازه فعل must قوی نیست. یعنی شدتش کمتره.

  (You should apologise. (= it would be a good thing to do

باید معذرت خواهی کنی (خوبه که این کارو بکنی)

 ( You must apologise. (= you have no alternative

باید عذرخواهی کنی (گزینه دیگه ای وجود نداره)

همچنین از should برای گفتن اینکه چیزی درست نیست یا برای بیان انتظارمون استفاده می کنیم. برای مثال:

  I wonder where Liz is. She should be here by now. (= she isn’t here yet, and )this is not normal

تعجب می کنم که لیز کجاست. تا الان باید اینجا می بود.

  The price on this packet is wrong. It should be L1.20, not L1.50

قیمت روی این بسته اشتباهه. باید ۱٫۲۰ لیر باشه نه ۱٫۵۰ لیر.

  Those boys shouldn’t be playing football at this time. They should be at school.

اون بچه ها نباید الان مضغول بازی فوتبال باشن. الان باید مدرسه باشن.

از should برای بیان اینکه انتظار داریم چه اتفاقی بیافته استفاده می کنیم:

  She’s been studying hard for the exam, so she should pass. (= I expect her to pass)

خیلی سخت درس می خونه برای امتحان، پس باید قبول بشه.

  There are plenty of hotels in the town. It shouldn’t be difficult to find somewhere to stay. (= I don’t expect that it will be difficult)

هتل های زیادی توی شهر وجود دارن. پیدا کردن یک جا برای اقامت نباید سخت باشه.

باید کاری رو انجام میدادی = کاری رو انجام ندادی ولی کار درست این بود که انجامش می دادی

  It was a great party last night. You should have come. Why didn’t you? (= you didn’t come but it would have been good to come)

مهمونی دیشب عالی بود. باید میومدی. جرا نیومدی؟

  I’m feeling sick. I shouldn’t have eaten so much chocolate. (= I ate too much chocolate)

حالم خوب نیست. نباید این همه شکلات میخوردم.

 I wonder why they’re so late. They should have been here an hour ago

تعجب می کنم چرا اینقدر دیر کردن. یک ساعت قبل باید میرسیدن.

  She shouldn’t have been listening to our conversation. It was private

اون نباید به مکالمه ما گوش میداد. حرفامون خصوصی بود.

مقایسه should (do) با should have (done):

  You look tired. You should go to bed now

خسته بنظر میرسی. باید بری بخوابی.

You went to bed very late last night. You should have gone to bed earlier

دیشب دیر خوابیدی. باید زودتر می خوابیدی.

می توان از فعل ought to بجای should استفاده کرد.

  Do you think I ought to apply for this job? (= Do you think I should apply …?)

آیا فکر می کنی باید برای گرفتن اون شغل اقدام کنم؟

 ( … Jack ought not to go to bed so late. (= Jack shouldn’t go

جک نباید اینقدر دیر وقت بخوابه.

  It was a great party last night. You ought to have come

مهمونی دیشب عالی بود. باید میومدی.

  She’s been studying hard for the exam, so she ought to pass

خیلی سخت درس می خونه برای امتحان، پس باید قبول بشه.

برای یادگیری مطالب دیگر در بخش گرامر صفحه‌ی آموزش گرامر مراجعه کنید.