مقایسه در زبان انگلیسی (comparison)

برای مقایسه ی یک صفت یا ویژگی بین دو چیز در انگلیسی از حالت تفضیلی (برتر) صفت ها استفاده می کنیم. به این منظور ابتدا صفت هارو به دو دسته تقسیم می کنیم:

الف. صفت های کوتاه ( یک بخشی):

برای ساختن صفت برتر از این دسته صفت ها از پسوند   “er” استفاده می کنیم وبرای انجام مقایسه بعد از این صفت ها از حرف اضافه “than” استفاده می کنیم.

مثال:

.lt’s cheaper to drive than go by train

رفتن با ماشین از رفتن با قطار ارزان تر است.

مقایسه در زبان انگلیسی

.You’re older than me

تو از من بزرگتر هستی.

?Can you walk a bit faster

میشه کمی سریعتر راه بری؟

ب. مقایسه در زبان انگلیسی صفت ها و کلمات بلند و طولانی( دارای دو و یا بیش از دو بخش):

برای ساختن صفت برتر از این دسته صفت ها از لغت “more” قبل از این صفت ها استفاده می کنیم.

.You’re more patient than me

تو از من صبورتر هستی.

مقایسه در زبان انگلیسی

.I’d like to have a more reliable car

دوس دارم ماشین قابل اطمینان تری داشتم.

.The exam was more difficult than I expected

امتحان از آنچه انتظار می رفت سخت تر بود.

نکته اول: برای ساختن صفت برتر از صفت های دو بخشی می توانیم از er or more استفاده کنیم.

مثال:

?Can we go somewhere quieter  / more quiet

میشه بریم یک جای ساکت تر؟

نکته دوم: تعدادی از صفت ها بی قاعده هستند و نمی توان به روش های بالا از آن ها صفت برتر ساخت.

 Better/good/well

.The garden looks better since you tidied it up

از وقتی به باغ رسیدگی کردی خیلی بهتر به نظر میرسه.

 Bad/badly/worse

.He did very badly in the exam – worse than expected

توی امتحان خیلی بد عمل کرد، حتی بدتر از چیزی که انتظار می رفت.

far/ further (or farther)

مقایسه در زبان انگلیسی

.it’s a long walk from here to the park – further than I thought

مسیر پیاده روی تا پارک خیلی طولانی است، طولانی تر از چیزی که انتظار داشتم.

امیدوارم مقاله مقایسه در زبان انگلیسی برای شما عزیزان مفید واقع شود . ادامه‌ی این مطلب درمقایسه در زبان انگلیسی ۲ قرار دارد.

مثال های بیشتر در اینجا

برای دیدن دوره های حرفه ای زبان حتما از اینجا به ما سربزنید.

برای خواندن قسمت دوم این مقاله اینجا را کلیک کنید.