کاربرد فعل see

کاربرد فعل see در نحوه بیان کردن رویدادهایی که شما شاهد آنها بوده اید

A) به موقعیت زیر توجه کنید:

Tom got into his car and drove away. You saw this. You can say:

تام سوار ماشینش شد و حرکت کرد. شما اینو دید. پس می تونید بگید:

I saw Tom get into his car and drive away.

تام رو دیدم که سوار ماشینش شد و حرکت کرد.

در این حالت افعالی که بعد از see استفاده می شوند به شکل ساده و بدون To به کار برده می شوند. get/drive/do etc.

  Somebody did something + I saw this = I saw somebody do something.

We saw them go out. (not ‘to go’)

دیدمشون بیرون رفتن.

اما در ساختارهای مجهول از مصدر با To استفاده می کنیم:

They were seen to go out.

دیده شده که بیرون میرفتن.

B) به موقعیت زیر توجه کنید:

  Yesterday you saw Ann. She was waiting for a bus.

دیروز آن رو دیدم. منتظر اومدن اتوبوس بود.

You can say:

پس می تونیم بگیم:

کاربرد فعل see

  I saw Ann waiting for a bus.

آن رو دیدم که منتظر اتوبوس بود.

در این ساختار از فعل به همراه ing استفاده می کنیم:

  Somebody was doing something + I saw this = I saw somebody doing something.

حالا به تفاوت معنایی این دو ساختار توجه کنید:

A)’I saw him do something’ = he did something (past simple) and I saw this. I saw the complete action from beginning to end:

He fell off the wall. I saw this. -> I saw him fall off the wall.

از درخت افتاد. من این رو دیدم. پس می تونم بگم: دیدمش که از دیوار افتاد.

‘I saw him doing something’ = he was doing something (past continuous) and I saw this. I saw him when he was in the middle of doing it. This does not mean that I saw the complete action:

He was walking along the street. + I saw this when I drove past in my car. = I saw him walking along the street.

داشت تو خیابون راه میرفت. دیدمش وقتی با ماشین رد شدم. پس می تونم بگم: دیدمش که تو خیابون داشت راه میرفت.

کاربرد فعل see

بعضی وقتا میشه از هر دو ساختار استفاده کرد:

I’ve never seen her dance. or I’ve never seen her dancing.

تا حالا ندیدمش که برقصه.

و به یاد داشته باشید که این ساختارها رو با افعال smell, hear, touch etc. هم میشه استفاده کرد:

I didn’t hear you come in.

نشنیدم که وارد شدی.

Liz suddenly felt something touch her on the shoulder.

لیز ناگهان احساس کرد که چیزی شانه اش رو لمس کرد.

Did you notice anyone go out?

متوجه نشدی کسی بیرون بره؟

مثال های بیشتر در وبسایت کمبریج

آکادمی آموزش زبان آنلاین سبک جدید آموزش با ویژگی هایی منحصر به فرد در امیر آموزش، اطلاعات بیشتر در اینجا