کاربرد فعل see در نحوه بیان کردن رویدادهایی که شما شاهد آنها بوده اید، مثال هایی در باره see somebody do and see somebody doing