حرف اضافه افعال در انگلیسی قسمت‌دوم هم نشینی حروف اضافه For , After , About با افعال را به همراه مثال‌های متنوع و کاربردی بررسی می‌کند.

قبل از مطالعه این مقاله، مقاله افعال انگلیسی با حروف‌ اضافه قسمت‌اول را از دست ندید.

افعال هم‌نشین با About

A) talk about… /read about… /tell somebody about… /have a discussion about

در جلسه در مورد خیلی چیزها صحبت کردیم. We talked about a lot of things at the meeting

اما توجه داشته باشید که:

discuss something (no preposition):

در جلسه در مورد خیلی چیزها بحث کردیم. We discussed a lot of things at the meeting
(not discussed about)
افعال انگلیسی با حروف‌ اضافه قسمت‌دوم | در جلسه در مورد خیلی چیزها بحث کردیم.

و همین‌طور:

do something about something (= do something to improve a bad situation)

اگر در مورد اون مسئله نگرانی، باید یه کاری در موردش انجام بدی. If you’re worried about the problem, you should do something about it

B) Care about, care for and take care of …

care about somebody/something (= think that somebody/something is important)

خیلی خودخواهه. دیگران اصلا براش مهم نیستن. He’s very selfish. He doesn’t care about other people

We say ‘care what/where/how’ (etc.) (without ‘about’)

هرکاری که دوست داری انجام بده. برام مهم نیست چی کار می‌کنی. You can do what you like. I don’t care what you do

  care for somebody/something

  I) like something (usually in questions and negative sentences):

یه فنجون قهوه دوست داری؟ ?Would you care for a cup of coffee
( ?…Would you like =)
هوای خیلی گرم رو دوست ندارم. I don’t care for very hot weather.
(…I don’t like = )

  II) look after somebody

Albert is 85 and lives alone. He needs somebody to care for him.

آلبرت ۸۵ سالشه و تنها زندگی می‌کنه. نیاز داره که یکی مراقبش باشه.

take care of … (= look after)

تعطیلات خوبی داشته باشی. مراقب خودت باش. Have a nice holiday. Take care of yourself
( look after yourself=)

C) Verb + for

ask (somebody) for

برای شرکت نامه نوشتم و ازشون خواستم که اطلاعات بیشتری در مورد شغل بهم بدن. I wrote to the company asking them for more information about the job

اما توجه داشته باشید که:

ازش سوالی پرسیدم و یا ازم راه ایستگاه رو پرسیدند. I asked her a question./They asked me the way to the station
(no preposition)

apply (to a person, a company etc.) for (a job etc.):

به نظرم این شغل مناسب برات. چرا اقدام نمی‌کنی؟ I think this job would suit you. Why don’t you apply for it

wait for …/wait for something to happen:

Don’t wait for me. I’ll join you later.

منتظر من نشید. بعدا به شما می‌پیوندم.

search (a person/a place/a bag etc.) for

خونه رو دنبال کلید‌هام گشتم اما نتونستم پیداشون کنم. I’ve searched (the house) for my keys but I still can’t find them

leave (a place) for (another place)

از وقتی که واسه کارش از خونه بیرون رفته ندیدمش. I haven’t seen her since she left (home) for work this morning
(not left to work)

D) Look for and look after

look for… (= search for, try to find)

کلیدهام رو گم کردم. می تونی کمکم کنی پیداشون کنیم؟ ?I’ve lost my keys. Can you help me to look for them

look after… (= take care of)

می‌تونی کتاب و امانت بگیری به شرطی که قول بدی ازش مواظبت کنی. .You can borrow this book if you promise to look after it

مقاله افعال انگلیسی با حرف اضافه افعال در انگلیسی قسمت‌دوم کاری بود از تیم آموزش آکادمی آموزش آنلاین زبان انگلیسی ۲۴talk

مثال‌های بیشتر