در این مقاله می‌خواهیم افعال با قاعده | Regular verbs را برای شما بیان کنیم

افعال با قاعده | Regular verbs

بسیاری از افعال در زبان انگلیسی باقاعده هستند. اگر فعلی با قاعده باشد، صورت گذشته و اسم مفعول (past participle) آن به ed ختم می شود. برخی مواقع که خود فعل به حرف e ختم می شود، تنها کافیست حرف d را به انتهای آن اضافه کنیم (برای مثال move –> moved). همچنین، اگر فعل به حرف y ختم شود، برخی مواقع برای اضافه کردن ed لازم است حرف y را به i تبدیل می کنیم (study –> studied).

به مثال های زیر توجع کنید:

مصدر:

clean, finish, use, paint, stop, carry, move, study, change, clear, separate

گذشته و اسم مفعول:

cleaned, finished, used, painted, stopped, carried, moved, studies, changed, cleared, separated

لازم به ذکر است، از اسم مفعول برای ساخت جملات کامل و مجهول استفاده می کنیم. اسم مفعول را با نام “صورت سوم فعل” نیز می شناسند.

جملات کامل (have/has/had cleaned):

جملات کامل در هر سه زمان گذشته، حال و آینده کاربرد دارند.

من پنجره ها رو تمیز کرده ام.   I have cleaned the windows. (present perfect – see Units 7-8)
آنها همچنان داشتند کار می کردند. هنوز کارشان تمام نشده بود.   They were still working. They hadn’t finished. (past perfect – see Unit 15)

مجهول (is cleaned/was cleaned):

جملات مجهول زمانی استفاده می شوند که انجام دهنده کار را نشناسیم یا بخاطر اهمیت کمتر آن، نخواهیم از آن اسمی ببریم.

اونو از اتاق بردن بیرون. She was taken out of the room.
این ورودی به تازگی رنگ شده است. The entranced has just been painted.

امیدوارم مقاله افعال با قاعده برای شما مفید واقع شده باشد.

پیشنهاد می کنم مقاله مربوط به افعال بی قاعده را نیز مطالعه فرمایید. برای مطالعه مقاله های بیشتر به سایت اکادمی اموزش زبان رایگان ۲۴talk مراجعه کنید

مثال های بیشتر درباره این افعال در اینجا