افعال انگلیسی با حروف‌ اضافه قسمت‌دوم هم نشینی حروف اضافه For , After , About با افعال را به همراه مثال‌های متنوع و کاربردی بررسی می‌کند.