بیان قصد و منظور در انگلیسی | To/ For/ So that

for