از فعل can در زبان انگلیسی برای بیان اینکه چیزی ممکن است و یا شخصی توانایی انجام کاری را دارد، استفاده می شود.

بعد از فعل can از مصدر سایر افعال استفاده می کنیم، برای مثال (can do/can see):

  * We can see the lake from our bedroom window.

ما می توانیم دریاچه را از پنجره اتاق خوابمان ببینیم.

  * Can you speak any foreign languages?

آیا می توانی به هیچ زبان خارجی صحبت کنی؟

  * I can come and see you tomorrow if you like.

اگر تمایل داشته باشی، می توانم بیایم و فردا ببینمت.

شکل منفی این فعل can’t یا cannot می باشد::

  * I’m afraid I can’t come to the party on Friday.

متاسفانه نمی توانم در میهمانی روز جمعه شرکت کنم.

به جای فعل can می توانیم از معادل be able to استفاده کنیم هرچند can رایج تر است:

  * Are you able to speak any foreign languages?

آیا می توانی به هیچ زبان خارجی صحبت کنی؟

از آنجا که can تنها دو شکل زمان حال (یعنی can) و گذشته (یعنی could) را دارد، بعضی مواقع مجبوریم از ساختار be able to استفاده کنیم. این جملات را با هم مقایسه کنید:

  * I can’t sleep.

نمی توانم بخوابم.

ولی می گوییم:

  I haven’t been able to sleep recently.

اخیرا نتوانسته ام بخوابم (چونکه can شکل حال کامل ندارد.)

  * Tom can come tomorrow.

تام می تواند فردا بیاید.

ولی می گوییم:

Tom might be able to come tomorrow.

تام ممکن است بتواند فردا بیاید (چونکه can حال مصدر ندارد.)

تفاوت could و was able to

    بعضی مواقع could حالت گذشته can است. در این حالت، معمولا could را با این افعال به کار می بریم:

see  hear  smell  taste  feel  remember  understand

  * When we went into the house, we could smell burning.

وقتی وارد خانه شدیم، می توانستیم بوی سوختگی را حس کنیم.

  * She spoke in a very low voice, but I could understand what she said.

با صدای خیلی کم صحبت می کرد، ولی من قادر بودم بفهمم چی میگه.

ما همچنین از could استفاده می کنیم برای بیان اینکه کسی یک توانایی عمومی و یا اجازه انجام کاری را در گذشته داشته است:

  * My grandfather could speak five languages.

پدربزرگ من می توانست به پنج زبان صحبت کند.

فعل can و اشکال مختلف آن Can Could and be able to

  * We were completely free. We could do what we wanted.

ما کاملا آزاد بودیم. می توانستیم هرکاری دلمان می خواست انجام بدیم.

ما از could برای بیان توانایی عمومی استفاده می کنیم اما اگر در حال صحبت از یک موقعیت خاص باشیم، از was/were able to یا managed to استفاده می کنیم:

  * The fire spread through the building quickly but everybody was able to escape.

یا

…everybody managed to escape.

آتش خیلی زود در ساختمان پخش شد ولی همه توانستند فرار کنند.

استفاده از حال منفی couldn’t (could not) در همه شرایط ممکن است:

  * We tried hard but we couldn’t persuade them to come with us.

  ما خیلی سخت تلاش کردیم اما نتوانستیم او را قانع کنیم که با ما بیاید.

  * Alf played well but he couldn’t beat Jack.

آلف خیلی خوب بازی کرد اما نتوانست جک را شکست دهد.

استاد آذری عزیز از آکادمی ۲۴Talk در ویدیوی زیر تمامی این افعال Can , Could و Be able to را با مثال توضیح میدهند

توضیحات کامل فعل توانستن Can در زمان های مختلف

برای دیدن مقالات و کلیپ های آموزش بیشتر اینجا کلیک کنید

مثال های بیشتر در اینجا