از فعل can در انگلیسی برای بیان اینکه چیزی ممکن است یا شخصی توانایی انجام کاری را دارد، استفاده می شود. در این مقاله حالت های مختلف این فعل را بررسی میکنیم.