IELTS Cue Card شماره ۲۹ : توصیف زمانی که چیزی گم کردی و بعد پیدا شد

ielts speaking

IELTS Cue Card شماره 29

IELTS Cue Card شماره ۲۹ : توصیف زمانی که چیزی گم کردی و بعد پیدا شد

زمان تقریبی مطالعه: ۱۵ دقیقه IELTS Cue Card شماره ۲۹ توصیف زمانیه که چیزی گم کردی و بعد پیدا شد. این کیوکارت همراه با نمونه جواب، کلمات کلیدی و معنی آنها برای شما آماده شده است.

0
بیشتر بخوانید
IELTS Cue Card شماره 28

IELTS Cue Card شماره ۲۸ : توصیف مدرسه دوران کودکیت

زمان تقریبی مطالعه: ۱۸ دقیقه IELTS Cue Card شماره ۲۸ توصیف توصیف مدرسه ایه که دوران کودکی آنجا می رفتی. این کیوکارت همراه با نمونه جواب، کلمات کلیدی و معنی آنها برای شما آماده شده است.

0
بیشتر بخوانید
ielts-cue-card-2020-part-26

IELTS Cue Card شماره ۲۶ : توصیف جایی برای خواندن و نوشتن

زمان تقریبی مطالعه: ۱۷ دقیقه IELTS Cue Card شماره ۲۶ توصیف جایی غیر از خانه برای خواندن و نوشتنه. این کیوکارت همراه با نمونه جواب، کلمات کلیدی و معنی آنها برای شما آماده شده است.

0
بیشتر بخوانید
IELTS Cue Card شماره 24 توصیف زمانیه که کسی حوصله یتان را سر برد. این کیوکارت همراه با نمونه جواب، کلمات کلیدی و معنی آنها برای شما آماده شده است.

IELTS Cue Card شماره ۲۴ : توصیف زمانی که حوصله‌تان از کسی سر رفت

زمان تقریبی مطالعه: ۱۸ دقیقه IELTS Cue Card شماره ۲۴ توصیف زمانیه که کسی حوصله یتان را سر برد. این کیوکارت همراه با نمونه جواب، کلمات کلیدی و معنی آنها برای شما آماده شده است.

0
بیشتر بخوانید

IELTS Cue Card شماره ۲۳ : توصیف چیز مفیدی که از کسی قرض گفتی

زمان تقریبی مطالعه: ۱۷ دقیقه IELTS Cue Card شماره ۲۳ توصیف وسیله مفیدیه که از کس دیگری قرض گرفتی. این کیوکارت همراه با نمونه جواب، کلمات کلیدی و معنی آنها برای شما آماده شده است.

0
بیشتر بخوانید
IELTS Cue Card شماره 22 توصیف عکسی در اتاقته که دوستش داری. این کیوکارت همراه با نمونه جواب، کلمات کلیدی و معنی آنها برای شما آماده شده است.

IELTS Cue Card شماره ۲۲ : توصیف عکس موردعلاقه در اتاقت

زمان تقریبی مطالعه: ۱۸ دقیقه IELTS Cue Card شماره ۲۲ توصیف عکسی در اتاقته که دوستش داری. این کیوکارت همراه با نمونه جواب، کلمات کلیدی و معنی آنها برای شما آماده شده است.

0
بیشتر بخوانید

IELTS Cue Card شماره ۲۱ : توصیف زمانی که هوا مانع انجام کاری شد

زمان تقریبی مطالعه: ۲۰ دقیقه IELTS Cue Card شماره ۲۱ توصیف زمانیه که هوای بد نگذاشت کاری را انجام دهی. این کیوکارت همراه با نمونه جواب، کلمات کلیدی و معنی آنها برای شما آماده شده است.

0
بیشتر بخوانید
IELTS Cue Card شماره 20

IELTS Cue Card شماره ۲۰ : توصیف تجربه بازی با دیگران در خانه

زمان تقریبی مطالعه: ۱۹ دقیقه IELTS Cue Card شماره ۲۰ توصیف تجربه یک بازی در محیط سرپوشیده با دیگران است. این کیوکارت همراه با نمونه جواب، کلمات کلیدی و معنی آنها برای شما آماده شده است.

0
بیشتر بخوانید
IELTS Cue Card شماره 19

IELTS Cue Card شماره ۱۹ : توصیف یک مکان رنگی و به یاد ماندنی

زمان تقریبی مطالعه: ۱۳ دقیقه IELTS Cue Card شماره ۱۹ توصیف یک مکان رنگیه که خوب به یادت مانده. این کیوکارت همراه با نمونه جواب، کلمات کلیدی و معنی آنها برای شما آماده شده است.

0
بیشتر بخوانید