آیلتس کیوکارد IELTS Cue Card شماره ۵۹ : توصیف فرد مسن تحسین‌برانگیز

آیلتس

آیلتس کیوکارد IELTS Cue Card شماره 59

آیلتس کیوکارد IELTS Cue Card شماره ۵۹ : توصیف فرد مسن تحسین‌برانگیز

زمان تقریبی مطالعه: ۹ دقیقه آیلتس کیوکارد IELTS Cue Card شماره ۵۹ توصیف فرد مسنیه که تحسین میکنی به همراه نمونه جواب و نکات کلیدی برای پاسخگویی به این کیوکارد.

0
بیشتر بخوانید
آیلتس کیوکارد IELTS Cue Card شماره 58

آیلتس کیوکارد IELTS Cue Card شماره ۵۸ : توصیف خریدی در آینده

زمان تقریبی مطالعه: ۸ دقیقه آیلتس کیوکارد IELTS Cue Card شماره ۵۸توصیف چیزیه که می خواهی در آینده بخری. به همراه نمونه جواب و نکات کلیدی برای پاسخگویی به این کیوکارد.

0
بیشتر بخوانید