دانلود کتاب IELTS 230 Writing Samples

آیلتس در خانه

IELTS Cue Card شماره 16

IELTS Cue Card شماره ۱۶ : توصیف محصول محبوبی که در منطقه شما ساخته شده

IELTS Cue Card شماره ۱۵ توصیف محصولی محبوبه که در منطقه شما ساخته شده. این کیوکارت همراه با نمونه جواب، کلمات کلیدی و معنی آنها برای شما آماده شده است.

0
بیشتر بخوانید
IELTS Cue Card شماره 13

IELTS Cue Card شماره ۱۳: توصیف زمانی که به دوستت راستش را نگفتی

IELTS Cue Card شماره ۱۳ درباره زمانیه که به دوستت راستش را نگفتی. این کیوکارت همراه با نمونه جواب، کلمات کلیدی و معنی آنها برای شما آماده شده است.

0
بیشتر بخوانید
IELTS Cue Card شماره 12

IELTS Cue Card شماره ۱۲ : توصیف زمانی که خوابت می‌آمد اما باید بیدار می‌ماندی

IELTS Cue Card شماره ۱۲ درباره زمانیه که خوابت می آمد باید بیدار می ماندی. این کیوکارت همراه با نمونه جواب، کلمات کلیدی و معنی آنها برای شما آماده شده است.

0
بیشتر بخوانید
IELTS Cue Card شماره 11

IELTS Cue Card شماره ۱۱ : توصیف بنای عمومی جدیدی که دوست داری ببینی

IELTS Cue Card شماره ۱۱ درباره بنای عمومی جدیده که دوست دارید ببینید. این کیوکارت همراه با نمونه جواب، کلمات کلیدی و معنی آنها برای شما آماده شده است.

0
بیشتر بخوانید
IELTS Cue Card شماره 9 : توصیف فیلمی که مایلید به دوستتان توصیه کنید

IELTS Cue Card شماره ۹ : توصیف فیلمی که مایلید به دوستتان توصیه کنید

IELTS Cue Card شماره ۹ درباره توصیف فیلمیه که مایلید به دوسنتان توصیه کنید. این کیوکارت همراه با نمونه جواب، کلمات کلیدی و معنی آنها برای شما آماده شده است.

0
بیشتر بخوانید
IELTS Cue Card شماره 6

IELTS Cue Card شماره ۶ : توصیف یک روز خاصی که خوب در یادتان مانده

IELTS Cue Card شماره ۶ درباره ی توصیف یک روز خاصیه که خوب در یادتان مانده. این کیوکارت همراه با نمونه جواب، کلمات کلیدی و معنی آنها برای شما آماده شده است.

0
بیشتر بخوانید