شرطی صفر Zero conditional برای مواردی به کار می رود که زمان اشاره شده در جمله به حالا (now) یا همیشه (always ) برگردد. موقعیتی که در جمله به آن اشاره میشود هم واقعی (real) و ممکن (possible) است.

شرطی صفر Zero conditional اغلب برای اشاره به حقایق کلی و چیزهایی که عموم مردم آن را تایید میکنند استفاده میشود. زمان هر دو بخش این نوع شرطی حال ساده (simple present) است.

در شرطی نوع صفر گاهی if (اگر) با when (وقتی) بدون ایجاد تغییری در معنی عوض میشود.

ساختار شرطی صفر zero conditional

subject (فاعل) + am/is/are + about + infinitive of the main verb (to + فعل ساده)

Main clause – جواب شرطIf clause – جمله شرط
(حال ساده) simple present (حال ساده) If + simple present
آن وقت این اتفاق می افتداگر این اتفاق بیفتد

مثل همه انواع شرطی ها، ترتیب قرار گرفتن جمله شرط و جواب شرط ثابت نیست و می تواند جا به جا شود. موقع جا به جا کردن فقط یادتان به علامت گذاری باشد. اگر شرط را با if شروع کردید، بعد از آن به کاما نیاز دارید. اگر بات جواب شرط شروع کردید کاما حذف میشود. در شرطی نوع صفر، میتوان if را با when عوض کرد چون هر دو برای بیان حقایق کلی و علمی به کار می روند. در این حالت هیچ تغییری در معنی به وجود نمیاید.

مثال:

۱) If you heat ice, it melts.

۱) Ice melts if you heat it.

۲)When you heat ice, it melts.

۲)Ice melts when you heat it.

۳)If it rains, the grass gets wet.

۳)The grass gets wet if it rains.

۴)When it rains, the grass gets wet.

۴)The grass gets wet when it rains.

کاربرد شرطی صفر zero conditional

شرطی نوع صفر برای بیان جملاتی به کار می رود که به دنیای واقعی و حقایق کلی مثل مسائل علمی اشاره داشته باشد. در این جمله ها زمان حالا (now) یا همیشه (always ) است و موقعیت واقعی (real) و ممکن (possible) است.

مثال:

If you freeze water, it becomes a solid.

اگر آب را منجمد کنید، جامد می شود.

Plants die if they don’t get enough water.

اگر به گیاهان آب کافی نرسد پژمرده می شوند.

If my husband has a cold, I usually catch it.

اگر همسرم سرما بخورد من هم معمولا از او میگیرم.

If public transport is efficient, people stop using their cars.

اگر وسایل نقلیه عمومی کارآمد باشد افراد از وسایل شخصی خو استفاده نمیکنند.

If you mix red and blue, you get purple.

اگر قرمز و آبی را ترکیب کنید رنگ بنفش به دست می آید.

شرطی نوع صفر همچنین برای راهنمایی کردن و آدرس دادن استفاده میشود. در این حالت فعل امری در جواب شرط به کار میرود.

مثال:

If Bill phones, tell him to meet me at the cinema.

اگر بیل زنگ زد بهش بگو که تو سینما من رو ببینه.

Ask Pete if you’re not sure what to do.

اگه مطمئن نیستی چی کار کنی از پیتر بپرس.

If you want to come, call me before 5:00.

اگه می خوای بیای قبل از ساعت ۵ بهم زنگ بزن.

Meet me here if we get separated.

اگه از هم جدا شدیم اینجا من رو پیدا کن.

تمرین

با کلمات داخل پرانتز جملات شرطی نوع صفر بسازید.

۱) (not / rain / the flowers / die)

۲)(I / wake up late / I / be late for work)

۳)(my husband / cook / he / burn the food)

۴)(Julie / not wear a hat / she / get sunstroke)

۵)(children / not eat well / they / not be healthy)

۶)(you / mix water and electricity / you / get a shock)

۷)(people / eat / too many sweets / they / get fat)

۸)(you / smoke / you / get yellow fingers)

۹)(children / play outside / they / not get overweight)

۱۰)(I / speak to John / he / get annoyed)

جواب ها

۱)If I wake up late, I’m late for work.

۲)If my husband cooks, he burns the food.

۳)If Julie doesn’t wear a hat, she gets sunstroke.

۴)If children don’t eat well, they aren’t healthy.

۵)If you mix water and electricity, you get a shock.

۶)If people eat too many sweets, they get fat.

۷)If you smoke, you get yellow fingers.

۸)If children play outside, they don’t get overweight.

۹)If I speak to John, he gets annoyed.

۱۰)I feel good the next day if I go to bed early.

امیدوارم از مطلب شرطی صفر Zero conditional لذت برده باشید و نکات مفیدی یاد گرفته باشید. برای تمرین و یادگیری موضوعات دیگر گرامری می توانید از صفحه ی آموزش گرامر زبان انگلیسی دیدن کنید. سوالات گرامری خود را نیز میتوانید در بخش نظرات با ما در میان بگذارید تا در کوتاه ترین زمان به آن‌ها جواب دهیم.

برای مطالعه ی فرم های دیگر جملات شرطی از صفحه ی آموزش جملات شرطی – Conditionals آکادمی مجازی آموزش زبان انگلیسی ۲۴talk دیدن کنید.