جملات شرطی – If

آموزش گرامر زبان انگلیسی

آموزش گرامر جملات شرطی - If

جملات شرطی (conditionals) برای گمانه زنی در مورد آنچه می توانست اتفاق بیفتد، آن چه ممکن بود اتفاق افتاده باشد، و آنچه آرزو می کنیم اتفاق افتاده بود، به کار می رود. در زبان انگلیسی اکثر جملات شرطی دارای کلمه ی if به معنی “اگر” می باشند. افعال اغلب جملات شرطی در زمان گذشته است که به این حالت “گذشته غیرواقعی” می گویند چون با اینکه داریم از فعلی در زمان گذشته استفاده میکنیم آن اتفاقی که فعل توصیف می کند واقعا در گذشته رخ نداده است. در زبان انگلیسی ۵ نوع شرطی داریم که به آنها شرطی صفر، نوع اول، نوع دوم، نوع سوم و نوع ترکیبی می گویند. 

در این جدول به طور کلی با انواع شرطی و کاربرد آنها آشنا می شوید. برای دسترسی به توضیحات کامل مربوط به هر نوع شرطی روی مطالب قرار گرفته در زیر جدول کلیک کنید.  

انواع شرطی ها کاربرد زمان عبارت شرط (If Clause) زمان عبارت جواب شرط
صفر حقایق کلی حال ساده حال ساده
نوع اول  یک وضعیت محتمل و نتیجه محتمل آن  حال ساده آینده ساده
نوع دوم یک وضعیت فرضی و نتیجه احتمالی آن گذشته ساده حال شرطی یا حال استمراری شرطی 
نوع سوم یک وضعیت گذشته غیر واقعی و نتیجه احتمالی آن در گذشته   گذشته کامل کامل شرطی
 نوع ترکیبی یک وضعیت گذشته غیر واقعی و نتیجه احتمالی آن در زمان حال گذشته کامل حال شرطی
enemad-logo