جملات شرطی – If

آموزش گرامر زبان انگلیسی

آموزش گرامر جملات شرطی - If

جملات شرطی (conditionals) برای گمانه زنی در مورد آنچه می توانست اتفاق بیفتد، آن چه ممکن بود اتفاق افتاده باشد، و آنچه آرزو می کنیم اتفاق افتاده بود، به کار می رود. در زبان انگلیسی اکثر جملات شرطی دارای کلمه ی if به معنی “اگر” می باشند. افعال اغلب جملات شرطی در زمان گذشته است که به این حالت “گذشته غیرواقعی” می گویند چون با اینکه داریم از فعلی در زمان گذشته استفاده میکنیم آن اتفاقی که فعل توصیف می کند واقعا در گذشته رخ نداده است. در زبان انگلیسی ۵ نوع شرطی داریم که به آنها شرطی صفر، نوع اول، نوع دوم، نوع سوم و نوع ترکیبی می گویند. 

در این جدول به طور کلی با انواع شرطی و کاربرد آنها آشنا می شوید. برای دسترسی به توضیحات کامل مربوط به هر نوع شرطی روی مطالب قرار گرفته در زیر جدول کلیک کنید.  

انواع شرطی هاکاربردزمان عبارت شرط (If Clause)زمان عبارت جواب شرط
صفرحقایق کلیحال سادهحال ساده
نوع اول یک وضعیت محتمل و نتیجه محتمل آن حال سادهآینده ساده
نوع دومیک وضعیت فرضی و نتیجه احتمالی آنگذشته سادهحال شرطی یا حال استمراری شرطی 
نوع سومیک وضعیت گذشته غیر واقعی و نتیجه احتمالی آن در گذشته  گذشته کاملکامل شرطی
 نوع ترکیبییک وضعیت گذشته غیر واقعی و نتیجه احتمالی آن در زمان حالگذشته کاملحال شرطی