گرامر both،either،neither را در پنج بخش به همراه مثال‌های کاربردی بررسی می‌کنیم.

الف. از both/neither/either برای صحبت از دو چیز استفاده می کنیم. میتوان این کلمات را با یک اسم به کار برد:

کاربرد های both،neither،either

برای مثال، فرض کنید امشب برای خوردن شام قصد دارید به رستوران بروید. دو رستوران وجود دارند که میتونین انتخاب کنین. میگین:

هر دو رستوران خیلی خوب هستند. Both restaurants are very good. (not ‘the both restaurants)
هیچکدوم گرون نیست. Neither restaurant is expensive
میتونیم به هرکدومش بریم. واسه من فرقی نداره.   We can go to either restaurant. I don’t mind. (either = one or the other, it doesn’t matter which one)

ب. آشنایی با both of…/neither of…/either of…

وقتی از both/neither/either + of استفاده میکنیم همیشه به these/those…/my/your/his نیاز داریم. نمیتونیم بگیم both of restaurants. مجبوریم بگیم both of the restaurants یا both of those restaurants:

هردوی این رستوران ها خیلی خوبند. Both of these restaurants are very good
هیچکدوم از رستوران هایی که رفتیم گرون نبودن. Neither of the restaurants we went to was (or were) expensive
به هیچکدوم از اون رستوران ها نرفتم تا حالا. I haven’t been to either of those restaurants. (= I haven’t been to one or the other)

( گرامر both،either،neither )

بعد از both به کلمه of نیازی نیست. میتونین بگین:

هردوی والدینم اهل لندن هستند. Both my parents are from London. or Both of my parents…

میتونین از این ساختار استفاده کنین:

  both of/neither of/either of + us/you/them

(در هنگام صحبت با دو نفر) آیا هیچکدوم از شما میتونه اسپانیایی صحبت کنه؟   (talking to two people) Can either of you speak Spanish
از دو نفر آدرس ایستگاه رو پرسیدم اما هیچکدومشون نمیدونستن.   I asked two people the way to the station but neither of them knew

میتونین قبل از us/you/them از both of استفاده کنیم (استفاده از of ضروری هست):

هردومون خیلی خسته بودیم.   ( Both of us were very tired. (not ‘Both us were

بعد از neither of میشه هم از فعل جمع و هم از فعل مفرد استفاده کرد:

گرامر both،neither،either
هیچکدوم از بچه ها نمیخواد بره توی رختخواب.   Neither of the children wants (or want) to go to bed

ج. همچنین میتونین از both/neither/either به تنهایی استفاده کنین:

نمیتونستم تصمیم بگیرم کدوم از اون دو تا پیراهن رو بخرم. از هردوش خوشم میومد.   I couldn’t decide which of the two shirts to buy. I liked both. (or I liked both of them
آیا دوستت بریتانیایی هست یا امریکایی؟ هیچکدوم، استرالیایی هست.   ‘Is your friend British or American?’ ‘Neither. She’s Australian.’
چایی میل داری یا قهوه؟ هرکدوم، فرقی نداره.   ‘Do you want tea or coffee?’ ‘Either. I don’t mind.’

د. میتونین بگین

 both…and…:

هم سالی و هم تام دیر کرده بودن. Both Sally and Tom were late
وقتی رسیدم خونه هم خسته بودم هم گرسنه. I was both tired and hungry when I arrived home

neither…nor…:

نه لیز و نه رابین به مهمونی نیومدن. Neither Liz nor Robin came to the party
اون گفت که باهام تماس مییگیره ولی نه نامه نوشت نه تلفن زد. She said she would contact me but she neither wrote nor phoned

either…or…:

مطمئن نیستم اهل کجاست. یا اسپانیاییه یا ایتالیایی.   I’m not sure where he’s from. He’s either Spanish or Italian
یا معذرت خواهی می کنی یا دیگه هیچوقت باهات صحبت نمیکنم.   Either you apologize or I’ll never speak to you again

ه. مقایسه either/neither/both (دو چیز) با any/none/all (بیش از دو چیز):

دو تا هتل خوب توی شهر هست. There are two good hotels in the town
توی هرکدوم بخوای میتونی اقامت کنی. You can stay at either of them
دو تا هتل رو امتحان کردیم. هیچکدوم اتاق خالی نداشتن. هردوشون پر بودن. We tried two hotels. Neither of them had any rooms./Both of them were full.
هتل های خوب زیادی توی شهر هستند. توی هرکدوم بخوای میتونی اقامت کنی.   There are many good hotels in the town. You can stay at any of them
هتل های زیادی رو امتحان کرد. هیچکدوم هیچ اتاق خالی نداشتن. همشون پر بودن.   We tried a lot of hotels. None of them had any rooms./All of them were full

امیدوارم گرامر both،either،neither برای شما عزیزان مفید واقع شود .برای مطالعه مقاله های بیشتر به مرکز آموزش رایگان ۲۴talk مراجعه کنید.

مثال‌های بیشتر