عبارت هایی برای بیان جملات شرطی به کار می روند که از لحاظ کاربردی شبیه به ساختارهای If clause هستند. بیان جملات شرطی انواع مختلفی دارد. به جملات پایین توجه فرمایید:

فردا می‌بینمت مگر اینکه مجبور بشوم تا دیر وقت کار کنم. I’ll see you tomorrow unless I have to work late
برای رفتن به ساحل اتوبوسی موجود نیست. اگر ماشین نداشته باشید به اونجا رفتن مشکل است. There are no buses to the beach. Unless you have a car, it is difficult to get there
سالی متنفراست از شکایت کردن. او از چیزی شکایت نمی‌کند مگر این‌که آن چیز واقعا بد بوده باشد. Sally hates to complain. She wouldn’t complain about something unless it was really bad
بایستی به لیز بگویم که چه اتفاقی افتاده؟   فقط اگر ازت پرسید بهش بگو. shall I tell Liz what happened? Not unless she asks you

همان‌طور که از مثال‌های بالا مشخص است، عبارت Unless از لحاظ معنایی به عبارتهای Only if(فقط اگر) و Except if (مگر اینکه) بسیار نزدیک است:

فردا می‌بینمت مگر اینکه مجبور بشوم تا دیر وقت کار کنم. I’ll see you tomorrow except if I have to work tomorrow
بایستی به لیز بگویم که چه اتفاقی افتاده؟فقط اگر ازت پرسید بهش بگو. shall I tell Liz what happened? Only if she asks

توجه داشته باشید که در اغلب موارد به جای Unless می توان از ساختار If……… not (اگر…..شکل منفی فعل) استفاده کرد:

اگر همین حالا حرکت نکنیم، دیر خواهیم رسید. Unless we leave now, we will be late.   Or If we don’t leave now, we will be late

عبارات دیگری که برای صحبت کردن در مورد حالات شرطی به کار می‌روند عبارات As long as long , Provided, Providing , So long as هستند که تمامی آن‌ها به معنای If(آگر) و یا On the condition that (به شرط آنکه) هستند:

می‌توانی ماشینم را قرض بگیری فقط به شرط اینکه خیلی تند رانندگی نکنی. You can borrow my car as long as (Or so long as) you promise not to drive too fast
با ماشین بیرون رفتن بسیار مناسب است فقط اگر جای پارک داشته باشید. Travelling by car is very convenient provided(that) (Or providing (that)) you have somewhere to park
اگر اتاق هتل تمیز باشد، برای من فرقی نمی‌کند که در کدام هتل اقامت کنیم. Providing that (provided that) the room is clean, I don’t mind which hotel we stay at
جملات شرطی

دقت داشته باشید هنگامی که در مورد آینده صحبت می‌کنید ، در قسمت جمله واره شرطی (Unless, As long as) نبایستی از Will استفاده کنید:

بیرون نخواهم رفت مگر اینکه باران قطع شود. I’m not going out unless it stops raining. (not unless it will stop raining)
فردا به پیک نیک می‌رویم به این شرط که هوا خوب باشد. Providing the weather is good, we are going to have a picnic tomorrow. (not providing the weather will be good)

کلاس های آنلاین زبان انگلیسی در خانه به همراه جدیدترین متد های آموزشی در اینجا