شرطی نوع دوم Type 2 conditional برای اشاره به زمان اکنون یا هر وقت دیگری و برای موقعیت غیرواقعی (unreal) به کار می رود. منظور از موقعیت غیرواقعی این است که جملات شرطی نوع دوم نمی توانند برپایه واقعیت باشند بلکه به یک حالت فرضی و نتیجه محتمل آن اشاره می کنند.

ساختار شرطی نوع دوم Type 2 conditional

در جملات شرطی نوع دوم، زمان عبارت شرط که با if شروع می شود گذشته ساده (simple past) است و زمان فعل در عبارت اصلی (نتیجه شرط) حال شرطی (present conditional) یا حال استمراری شرطی (present continuous conditional) است که در عبارات شرطی به کار می رود.

منظور از زمان حال شرطی would + verb و منظور از زمان حال استمراری شرطی would + be + verb + ing است. در ادامه مطلب بیشتر با این دو زمان آشنا میشویم.

Main clause – جواب شرطIf clause – جمله شرط
present conditional or present continuous conditional
حال شرطی یا حال استمراری شرطی
(گذشته ساده) If + simple past
that thing would happen
آنوقت آن اتفاق هم می افتاد
If this thing happened
اگر این اتفاق افتاده بود

مثل همه انواع شرطی ها، ترتیب قرار گرفتن جمله شرط و جواب شرط در شرطی نوع دوم ثابت نیست و می تواند جا به جا شود. موقع جا به جا کردن فقط یادتان به علامت گذاری باشد. اگر شرط را با if شروع کردید، بعد از آن به کاما نیاز دارید. اگر با جواب شرط شروع کردید کاما حذف میشود.

مثال:

If it rained, you would get wet.

You would get wet if it rained.

اگر باران باریده بود الان خیس بودی. (باران نباریده و الان خیس نیستی)

If you went to bed earlier you wouldn’t be so tired.

You wouldn’t be so tired if you went to bed earlier.

اگر زودتر رفته بودی بخوابی الان اینقدر خسته نبودی. (زودتر نخوابیدی و الان خسته ای)

If she fell, she would hurt herself.

She would hurt herself if she fell.

اگر افتاده بود الان آسیب دیده بود. (نیوفتاده پس الان آسیبی هم ندیده)

کاربرد شرطی نوع دوم

همانطور که گفته شد شرطی نوع دوم برای اشاره به یک حالت یا موقعیت فرضی و محال و نتیجه غیرمحتمل آن به کار می رود.

مثال:

If the weather wasn’t so bad, we would go to the park.

اگر هوا اینقدر بد نبود الان میرفتیم پارک. (اما هوا بده پس نمی تونیم بریم.)

If I was the Queen of England, I would give everyone a chicken.

اگر ملکه انگلیس بودم به همه یک مرغ می دادم. (اما من ملکه انگلیس نیستم.)

If you really loved me, you would buy me a diamond ring.

اگر واقعا من را دوست داشتی برایم یک انگشتر الماس می خریدی. (اما من را واقعا دوست نداری)

درست تر است که در شرطی نوع دوم به جای If I was بگوییم If I were

مثال:

If I were taller, I would buy this dress.

اگر قدم بلندتر بود این پیراهن را می خریدم.

If I were you, I would give up smoking.

اگر جای تو بودم سیگار را ترک می کردم.

در شرطی نوع دوم، می توان به جای would از افعال modal برای ابراز درجه ای از اطمینان، اجازه گرفتن یا توصیه ای درمورد نتیجه شرط استفاده کرد.

برای نکات مربوط به استفاده از افعال modal از صفحه افعال کمکی – Modal دیدن کنید.

مثال:

We might buy a larger house if we had more money.

اگر پول بیشتری داشتیم این احتمال بود که خانه ی بزرگتری بخریم.

He could go to the concert if you gave him your ticket.

اگر بلیتت را به او میدادی می توانست به کنسرت برود.

زمان حال شرطی

زمان حال شرطی هر نوع فعل از دو بخش تشکیل شده:

would + شکل ساده فعل

infinitive + would +فاعل Subject
gowould He
staywouldThey

صرف فعل to go در زمان حال شرطی

سوالی منفیسوالی مثبتمنفیمثبت
?Wouldn’t I go?Would I goI wouldn’t goI would go
?Wouldn’t you go?Would you goYou wouldn’t goYou would go
?Wouldn’t he go?Would he goHe wouldn’t goHe would go
?Wouldn’t she go?Would she goShe wouldn’t goShe would go
?Wouldn’t we go?Would we goWe wouldn’t goWe would go
?Wouldn’t they go?Would they goThey wouldn’t goThey would go

صرف فعل to go در زمان حال استمراری شرطی

سوالی منفیسوالی مثبتمنفیمثبت
?Wouldn’t I be going?Would I be goingI wouldn’t be goingI would be going
?Wouldn’t you be going?Would you be goingYou wouldn’t be goingYou would be going
?Wouldn’t he be going?Would he be goingHe wouldn’t be goingHe would be going
?Wouldn’t she be going?Would she be goingShe wouldn’t be goingShe would be going
?Wouldn’t we be going?Would we be goingWe wouldn’t be goingWe would be going
?Wouldn’t they be goingWould they be goingThey wouldn’t be goingThey would be going

تمرین

با کلمات داخل پرانتز جملات شرطی نوع دوم بسازید.

۱)If I _____ (be) you, I _____ (get) a new job.

۲)If he _____ (be) younger, he _____ (travel) more.

۳)If we _____ (not / be) friends, I _____ (be) angry with you.

۴)If I _____ (have) enough money, I _____ (buy) a big house.

۵) If she _____ (not / be) always so late, she _____ (be) promoted.

۶) If we _____ (win) the lottery, we _____ (travel) the world.

۷) If you _____ (have) a better job, we _____ (be) able to buy a new car

۸) If I _____ (speak) perfect English, I _____ (have) a good job.

۹) If we _____ (live) in Mexico, I _____ (speak) Spanish.

۱۰) If she _____ (pass) the exam, she _____ (be) able to enter university.

جواب ها

۱) If I were you, I would get a new job.

۲) If he were younger, he would travel more.

۳) If we weren’t friends, I would be angry with you.

۴) If I had enough money, I would buy a big house.

۵) If she weren’t always so late, she would be promoted.

۶) If we won the lottery, we would travel the world.

۷) If you had a better job, we would be able to buy a new car

۸) If I spoke perfect English, I would have a good job.

۹) If we lived in Mexico, I would speak Spanish.

۱۰) If she passed the exam, she would be able to enter university.

امیدوارم از مطلب شرطی نوع دوم Type 2 conditional لذت برده باشید و نکات مفیدی یاد گرفته باشید. برای تمرین و یادگیری موضوعات دیگر گرامری می توانید از صفحه ی آموزش گرامر زبان انگلیسی دیدن کنید. سوالات گرامری خود را نیز میتوانید در بخش نظرات با ما در میان بگذارید تا در کوتاه ترین زمان به آن‌ها جواب دهیم.

برای مطالعه ی فرم های دیگر جملات شرطی از صفحه ی آموزش جملات شرطی – Conditionals آکادمی مجازی آموزش زبان انگلیسی ۲۴talk دیدن کنید.