اگر دنبال پرکاربرد ترین فعل هایی که توی انگلیسی استفاده میشه میگردی ، این لیست ۱۰۰ افعال پرکاربرد زبان انگلیسی رو داره که از ۱۰۰ فعل متداول و رایج به زبان انگلیسی درگفت و گوها و مکالمه های روزمره گرفته شده.

فعل های انگلیسی در مکالمه خیلی پرکاربرد و زیاد هستن . برای همین در شروع راه یادگیری زبان انگلیسی از چیزهاییه که باید خیلی زود سراغشون بریم و یادشون بگیریم. یادگیری این ۱۰۰ فعل هست که کلی به افزایش دایره لغات انگلیسیتون کمک میکنه.

ما این ۱۰۰ فعل رو به جدول های ۲۰تایی تقسیم کردیم. تا بعد از خوندن ۲۰ فعل و تمرین اون به سرغ ۲۰تای بعد برین تا راحتر بتونید همه رو یاد بگیرین و تو ذهنتون بمونه.

100 افعال پرکاربرد زبان انگلیسی

برای دونستن بیشتر در مورد کاربرد و انواع افعال و استفاده درست از اون در مکالمه میتونی به صفحه زیر که گذاشتیم بریم که در اون در مورد فعل ها به شکل مفصل توضیح داده شده.

۲۰ فعل از ۱۰۰ افعال پرکاربرد زبان انگلیسی

beبودن (فعل کمکی)
haveداشتن (فعل کمکی)
do  انجام دادن / کردن (فعل کمکی)
sayگفتن
  goرفتن
canتوانستن
  getگرفتن
would(فعل کمکی)
makeساختن / درست کردن
knowدانستن / شناختن
will(فعل کمکی)
thinkفکر کردن
takeگرفتن
seeدیدن
comeآمدن
couldتوانستن
wantخواستن
lookنگاه کردن
useاستفاده کردن
findپیدا کردن

۲۰ فعل دوم از ۱۰۰ افعال پرکاربرد زبان انگلیسی

  tellگفتن
workکار کردن
mayممکن بودن
shouldاجبار داشتن
callصدا کردن / تماس گرفتن
tryتلاش کردن / امتحان کردن
askپرسیدن / درخواست کردن
needنیاز داشتن
feelاحساس کردن
becomeتبدیل شدن / شدن
leaveترک کردن
putقرار دادن / گذاشتن
meanمنظور داشتن / معنی دادن
keepنگه داشتن
letاجازه دادن
beginشروع کردن
seemبه نظر رسیدن
helpکمک کردن
talkصحبت کردن
giveدادن

۲۰ فعل سوم از ۱۰۰ افعال پرکاربرد زبان انگلیسی

  turnچرخاندن
startشروع کردن
mightممکن بودن
showنشان دادن
hearشنیدن
playبازی کردن / نواختن
runدویدن / اجرا کردن
moveتکان دادن
likeدوست داشتن
liveزندگی کردن
believeاعتقاد داشتن
holdنگه داشتن / گرفتن
bringآوردن
happenاتفاق افتادن
mustاجبار داشتن
writeنوشتن
provideتامین کردن / تهیه کردن
sitنشستن
standایستادن
loseاز دست دادن

۲۰ فعل چهارم از ۱۰۰ افعال پرکاربرد زبان انگلیسی

payپرداختن
meetملاقات کردن
includeشامل بودن
continueادامه دادن
setقرار دادن / تنظیم کردن
learnیاد گرفتن / آموختن
changeتغییر دادن
leadسوق دادن / هدایت کردن
understandفهمیدن
watchتماشا کردن
followدنبال کردن
stopنگه داشتن / متوقف کردن
createساختن
speakصحبت کردن
readخواندن
allowاجازه دادن
addاضافه کردن
spendخرج کردن
growبرزگ شدن / پرورش دادن
openباز کردن

۲۰ فعل پنجم از ۱۰۰ افعال پرکاربرد زبان انگلیسی

 walkقدم زدن
winبرنده شدن
offerپیشنهاد دادن
rememberبه یاد آوردن
loveدوست داشتن
considerدر نظر گرفتن / سنجیدن
appearبه نظر رسیدن / ظاهر شدن
buyخریدن / باور کردن
waitمنتظر ماندن / صبر کردن
serveخدمت کردن / پذیرایی کردن
dieمردن
sendفرستادن
expectانتظار داشتن
buildساختن
stayماندن
fallافتادن
cutبریدن
reachرسیدن
killکشتن
remainماندن / باقی ماندن

امیدوارم مقاله ۱۰۰ افعال پرکاربرد زبان انگلیسی براتون مفید بوده باشه و بتونین از این فعل ها راحت توی مکالمه و یا هر جایی استفاده بکنین.

یادگیری فعل ها و اولیه ترین اصطلاحات در فعل ها اولین چیزهایی هست که باید توی زبان انگلیسی یاد گرفت ، اگر میخوای دایره لغاتت قوی بشه و کم کم به همه کلمه ها و فعل های انگلیسی مسلط بشی یه پیشنهاد خوب میتونه استفاده از کلاس های آنلاین با دوره های مختلفت باشه که بعد از مدتی راحت بتونی مکالمه ات رو قوی کنی.

مزیت استفاده از دوره های آنلاین اینه که اگر به خاطر مشغله های کاری و یا هرچیزی وقت شرکت توی کلاسهای حضوری رو نداشتی با این دوره ها میتونی از هر زمان خالی برای یادگیری فرصت پیدا بکنی و دیگه وقتت رو برای گذروندن توی راه رفت و آمد و ترافیک نگذرونی و هرجا چه توی خونه و چه سرکار بتونی توی کلاست شرکت بکنی.

100 افعال پرکاربرد زبان انگلیسی

برای شروع میتونی از دوره های آنلاین آکادمی ۲۴talk استفاده بکنی که دوره ها جوری طراحی شده که بعد از گذروندن اونها بتونی به بهترین و استانداردترین سطحی که میخوای برسی و کلی توی یادگیری اصطلاحات و لغات و مکالمه پیشرفت کنی . این دوره ها برای هر سنی مثل بزرگسالان و نوجوانان و کودکان طراحی شده. پس از همین الان میتونی شروع بکنی.