در این مقاله می‌خواهیم ساختار فعل همراه مفعول با To را برای شما بیان کنیم .

A .  ساختار فعل به اضافه مصدر با To و گاها مفعولی که بین فعل و مصدر می تواند قرار گیرد.

ساختار فعل همراه مفعول با To

 به این فعل‌ها توجه کنید:

Want, ask, help, would, like, would, love

  Expect, beg, mean (= intend), would, prefer, would, hate

بعد از این افعال میشه از مصدر همراه با To استفاده کرد:

انتظارشو داشتیم که دیر بکنیم. We expected to be late

و البته می تونیم مفعول رو هم در این ساختار جا بدیم:

انتظارشو داشتیم که تام دیر بکنه. . We expected Tom to be late
می خوای من الان برم؟ ? Would you like me to go now
دوست نداره که کسی بدونه. . He doesn’t want anybody to know

 و مواظب فعل Want باشید. بعد از want نبایستی از that استفاده کنیم:

می خوای باهات بیام؟ Do you want me to come with you? (not ‘Do you want that I come’)

و بعد از فعل Help هم می تونیم مصدر با To و هم شکل ساده فعل رو استفاده کنیم:

? Can you help me to move this table

Or

می تونی کمکم کنی میز رو جا بجا کنم؟ ?Can you help me move this table

B . به یاد داشته باشید که افعال زیر رو با ساختار verb + object + to … به کار می‌بریم:

Tell, remind, force, enable, teach, order, warn, invite, persuade,
get (= persuade), arrange for

ساختار فعل همراه مفعول با To

به مثال‌ها توجه کنید:

میشه بهم یاداوری کنی فردا به ان زنگ بزنم؟ Can you remind me to phone Ann tomorrow
کی بهت رانندگی کردن رو یاد داد؟ Who taught you to drive
پیانو رو خودم به تنهایی جا بجا نکردم. یکی رو آوردم کمک. I didn’t move the piano by myself. I got somebody to help me

توجه داشته باشید که فعل suggest رو نمی تونیم با ساختار بالا به کار ببریم:

جین به من پیشنهاد داد که ماشین بخرم. Jane suggested that I should buy a car. (not ‘Jane suggested me to buy’)

C . برای افعال زیر دو ساختار رو می تونیم به کار ببریم.

Advise, recommend, encourage, allow, permit, forbid

به مقایسه دو حالت توجه کنید:

(verb + ~ing without an object) ( فعل + ing ، بدون فاعل)

اقامت در اون هتل رو پیشنهاد نمی کنم. I wouldn’t recommend staying in that hotel.

  verb + object + to… (فعل + مفعول + مصدر با To )

به هیچکس پیشنهاد نمی دم که تو اون هتل اقامت کنه. I wouldn’t recommend anybody to stay in that hotel

به مثال‌های مجهول هم توجه کنید:

سیگار کشیدن اینجا آزاد نیست. Smoking isn’t allowed in the house
ما اجازه نداریم که اینجا سیگار بکشیم. We aren’t allowed to smoke in the house

D . Make and let

در مورد make و let می تونیم از ساختار فعل به اضافه مفعول استفاده کنیم، اما دقت داشته باشین بعد از مفعول شکل ساده فعل و نه مصدر با To بایستی استفاده بشه:

مامورین گمرک سالی رو مجبور کردن کیفش رو باز کنه. The customs officer made Sally open her case. (not ‘to open’)
هوای گرم باعث میشه که احساس خستگی بکنم. Hot weather makes me feel tired. (= causes me to feel tired)

در شکل مجهول از To هم استفاده می کنیم:

سالی رو مجبور کردن کیفش رو باز کنه. Sally was made to open her case (by the customs officer).

امیدوارم مقاله ساختار فعل همراه مفعول با To برای شما مفید واقع شده باشد برای خواندن مقالات بیشتر می‌توانید به سایت آکادمی آنلاین آموزش زبان ۲۴talk مراجعه کنید.