در این مقاله می‌خواهیم ساختار فعل همراه مفعول با To را برای شما بیان کنیم .ساختار فعل به اضافه مصدر با To و گاها مفعولی که بین فعل و مصدر می تواند قرار گیرد.