در این مقاله می خواهیم کاربرد عبارت های whose،whom،where را برای شما بیان کنیم.

الف.کلمه whose

از کلمه whose در relative clause یه جای his/her/their استفاده می کنیم:

چند نفر را دیدیم که اتومبیلشان خراب شده بود.   we saw some people – (their) car had broken down or We saw some people car had broken down
کاربرد عبارت های whose،whom،where

از whose اغلب برای افراد استفاده میکنیم:

بیوه زنی است که شوهرش فوت کرده است.   (A widow is a woman whose husband is dead. (her husband is dead
اسم مردی که ماشین اش را قرض گرفتی چیست؟   What’s the name of the man whose car you borrowed? (you borrowed his car
چند روز قبل، شخصی رو دیدم که با برادرش مدرسه میرفتم.   A few days ago I met someone whose brother I went to school with. I went to school with his/her brother

مقایسه who با whose:

با مردی ملاقات کردم که شما را می شناسد.   I met a man who knows you. (he knows you
با مردی ملاقات کردم که خواهرش شما را میشناسد. I met a man whose sister knows you. (his sister knows you

ب. کلمه whom

استفاده از whom به جای who زمانی ممکن است که این کلمه نقش مفعول در relative clause داشته باشد:

زنی که میخواستم ببینم رفته بود تعطیلات.   The woman whom I wanted to see was away on holiday. (I wanted to see her)
کاربرد عبارت های whose،whom،where

همچنین می توان از whom با یک حرف اضافه استفاده کرد (to whom/from whom/with whom):

زنی که او عاشقش شد بعد از چند هفته ترکش کرد.   The woman with whom he fell in love left him after a few weeks. (he fell in love with her)

اما اغلب از whom استفاده نمی کنیم. در انگلیسی محاوره ترجیح بر استفاده از who یا that است. بنابراین، معمولا می گوییم:

مردی که دیدم. The man I saw. or The man who/that I saw
زنی که او عاشقش شد.   The woman he fell in love with. or The woman who/that he fell in love with.

ج. کلمه where

از where در relative clause استفاده می کنیم زمانی که درباره یک مکان صحبت می کنیم:

هتلی که در اون اقامت کردیم خیلی تمیز نبود. the hotel–we stayed wasn’t very clean or The hotel (where) we stayed wasn’t very clean
اخیرا برگشتم به شهری که در اون متولد شدم.   I recently went back to the town where I was born. (or the town I was born in. or the town that I was born in.)
دوست دارم در کشوری زندگی کنم که آفتاب زیادی داشته باشه I would like to live in a country where there is plenty of sunshine

د. میگیم:

  the day/the year/the time(etc.) something happens or the day/the year/the time(etc.) that something happens

روزی که چیزی اتفاق می افتد

هنوز اولین روزی که همدیگر رو دیدم رو یادت میاد؟ Do you still remember the day (that) we first met
آخرین باری که دیدمش، حالش خیلی خوب به‌نظر می رسید. The last time (that) I saw her, she looked very well
از وقتی ازدواج کردند ندیدمشون. I haven’t seen them since the year (that) they got married

ه. میگیم:

  the reason something happens or the reason that/why something happens

دلیل اینکه چیزی اتفاق می افتد

به این دلیل باهات تماس گرفتم که دعوتت کنم به مهمونی. the reason I’m phoning you is to invite you to a party. (or The reason that I’m phoning …/The reason why I’m phoning

  امیدوارم مقاله کاربرد عبارت های whose،whom،where برای شما مفید واقع شده باشد . برای مطالعه مقاله های بیشتر به مرکز اموزش رایگان اکادمی زبان ۲۴talk مراجعه کنید.