گرامر in case

یکی از قابلیت های مهم زبان توانایی بیان شرایط و امکانات مختلف و متفاوت است. در زبان انگلیسی یکی از ابزاری که این قابلیت را داراست گرامر in case است. گرامرin case و if clause با یکدیگر متفاوت است.

یک مثال ساده

If it doesn’t rain, I will come.

اگر باران نبارد، می‌آیم.

I’ll Take your umbrella in case it rains .

چترت را با خود ببر مبادا (نکند که) باران ببارد.

گرامر in case

تفاوت گرامر in case و if clause

همان‌طور که ملاحظه می‌کنید در جملات شرطی ( If clause ) وقوع فعل که همان آمدن باشد کاملا مشروط است به اتفاقی دیگر یعنی نباریدن باران. اما در جمله دوم تصمیم به ترک خانه از پیش گرفته شده  و گرامر In case  فقط جنبه هشدار دادن را دارد و نه شرط گذاشتن.

گرامر In case برای هشدار دادن نسبت به پیشامدی که ممکن است در آینده رخ دهد استفاده می‌شود، اتفاقی که پیش آمدنش قطعی نیست.

Your car should have a spare wheel in case you have a puncture.

ماشینت بایستی لاستیک زاپاس داشته باشد مبادا (نکند که) یکی از لاستیک‌ها پنچر شوند.

I’ll leave my cell phone switched on in case jane calls.

تلفن همراهم را روشن می‌گذارم مبادا جین تماس بگیرد.

دقت داشته باشید که بعد از In case از قید زمان will  استفاده نمی‌کنیم ( جمله دوم).

و به همین صورت زمانی که In case را در ابتدای جمله قرار می‌دهیم، بایستی درنگارش بعد از جمله واره اول از کاما استفاده کنیم:

In case I forget later, here are the keys to the garage.

مبادا که فراموش کنم، کلیدهای گاراژ را اینجا می‌گذارم.

کاربرد in case در زمان گذشته

برای نشان دادن اینکه چرا کسی در گذشته کاری را انجام داده می‌توان از ساختار In case به علاوه شکل گذشته فعل استفاده کرد:

I drew a map for Sarah in case she had problems finding the house.

برای سارا نقشه ای کشیدم نکند که (مبادا) در پیدا کردن خانه مشکلی داشته باشد.

We rang the doorbell again in case they hadn’t heard it the first time.

دوباره زنگ در رو زدیم مبادا آن‌ها نشنیده باشند.

یکی از فرم‌های متفاوت  In case عبارت just in case است که برای هشدار در مورد پیشامدهای کمتر محتمل به کار می‌رود:

I don’t think it will rain, but I’ll take an umbrella just in case.

فکر نمی‌کنم که باران ببارد، اما چترم می برم مبادا باران ببارد.

یکی از عبارات نزدیک به In case ، In case of است که باید به تفاوت‌های معنایی و کاربردی این دو عبارت آگاه بود. لطفا به مثال‌ها توجه کنید:

In case of fire, please leave the building as quickly as possible.

در مواقع آتش سوزی به سرعت از ساختمان خارج شوید.

In case of emergency, call this number.

در مواقع ضروری  با این شماره تماس بگیرید.

این‌گونه که از معنای این دو جمله بر‌می‌‌آید گرامر In case برای بیان توصیه (تماس گرفتن و یا خروج از ساختمان) در مواقع خاص (مواقع ضرورت یا اتش سوزی) و بیشتر در اعلامیه ها و اعلانات عمومی به کار می‌رود.

برای خواندن مقاله اشتباهات رایج زبان اینجا کلیک کنید