در این مقاله می‌خواهیم کاربرد عبارت های who،that،which را برای شما بیان کنیم .

کاربرد عبارت های who،that،which

دوباره به این مثال ها از درس قبل توجه کنید:(اگر مقاله آشنایی با relative clause با کلمات who، that و which بخش اول را مطالعه نکردید اینجا کلیک کنید )

زنی که در خانه کناری زندگی می کند پزشک است. (The woman (who) lives next door is a doctor. (or The woman that lives
زنی که در خانه کناری زندگی می کند پزشک است. (The woman( lives next door. who(= the woman) is the subject

کلمه who به the woman برمی‌گردد که فاعل جمله اصلی است.

Where is the cheese
( was in the fridge? (or … the cheese which was
  (The cheese( was in the fridge. that(= the cheese) is the subject

پنیری که در یخچال بود کجاست؟

کلمه that به the cheese برمی‌گردد که فاعل جمله اصلی است.

الف .وقتی که کلمات who/that/which فاعل relative clause هستند الزاما باید از آن ها استفاده کنیم. نمی‌توانیم جای این کلمات را خالی بگذاریم. پس این جملات اشتباه هستند:

 ?’The woman lives next door is a doctor’ or ‘Where is the cheese was in the fridge’

ب. بعضی اوقات کلمات who/that/which مفعول جمله relative clause هستند. برای مثال:

کاربرد عبارت های who،that،which
زنی که می خواستم ببینم رفته بود تعطیلات. The woman (who) I wanted to see was away on holiday
I wanted to see (the woman). who(= the woman) is the object. I is the subject

کلمه who به the woman برمی‌گردد که مفعول است. کلمه “I” فاعل جمله است.

کلیدهایی که گم کرده بودی را پیدا کردی؟   Have you found the keys (that) you lost?
  You lost (the keys). that(= the keys) is the object. you is the subject

کلمه that به the keys برمی‌گردد که فاعل است. کلمه you فاعل جمله است.

وقتی کلمات who/that/which نقش مفعول داشته باشند می‌توان آنها را از جمله حذف کرد.

بنابراین می توان گفت:

زنی که می خواستم ببینم رفته بود تعطیلات. The woman I wanted to see was away. or The woman who I wanted to see
کلیدهایی که گم کرده بودی را پیدا کردی؟ Have you found the keys you lost? or … the keys that you lost
لباسی که سالی خرید خیلی اندازه اش نیست. The dress Sally bought doesn’t fit her very well. or The dress that Ann bought
آیا کاری هست که بتونم انجام بدم؟ Is there anything I can do? or … anything that I can do

دقت کنید که میگیم:

کلید های که گم کردی (the keys you lost (not ‘the keys you lost them
لباسی که سالی خرید   (the dress Sally bought (not ‘bought it

ج. به جایگاه حروف اضافه (in/at/with و غیره) در relative clause دقت کنید:

do you know the woman?Tom is talking [to] her
  Do you know the woman (who/that) Tom is talking to?

آیا زنی که تام داره باهاش صحبت می کنه رو میشناسی؟

تختی که دیشب روش خوابیدم خیلی راحت نبود. the bed I slept (in) it last night – wasn’t very comfortable
تختی که دیشب روش خوابیدم خیلی راحت نبود. The bed (that/which) I slept in last night wasn’t very comfortable.
آیا اینها کلیدهایی هستند که داشتی دنبالشون می گشتی؟   Are these the keys (that/which) you were looking for?
زنی که عاشقش شد بعد از چند هفته ترکش کرد.   The woman (who/that) he fell in love with left him after a few weeks.
مردی که در هواپیما کنارش نشسته بودم تمام مدت صحبت می کرد. The man (who/that) I was sitting next to on the plane talked all the time.
کاربرد عبارت های who،that،which

در همه این مثال‌ها می توان از کلمات who/that/which صرف نظر کرد.

دقت کنید که میگیم:

کتاب هایی که داشتی دنبالشون میگشتی   the books you were looking for (not ‘the books you were looking for them’)

د. در جملات زیر نمی توان از what استفاده کرد:

هرچیزی که گفتن درست بود.   Everything (that) they said was true. (not ‘Everything what they said …’)
همه پولی که داشتم رو دادم بهش. I gave her all the money (that) I had. (not ‘… all the money what I had’)

  What = the thing(s) that

کلمه what به معنای “چیزی یا چیزهایی که” هست

آیا چیزی که آنها گفتند را شنیدی؟ Did you hear what they said? (= the things that they said)

امیدوارم کاربرد عبارت های who،that،which برای شما عزیزان مفید واقع شود
برای مطالعه مقاله های بیشتر می توانید به صحفه مرکز اموزش رایگان زبان انگلیسی ۲۴talk مراجعه کنید.