آشنایی با relative clause با و بدون کلمات who/that/which

relative clause

who that which grammar

آشنایی با relative clause با کلمات who، that و which

بندهای فرعی شامل عنصری میباشد که تفسیر آن توسط یک نسخه مقدماتی ارائه می شود و بند فرعی به آن از لحاظ دستوری وابسطه است. کلمه clause به معنای بخشی از جمله هست و به ما می گوید که منظور گوینه چه شخص یا چه چیزی است.

0
بیشتر بخوانید