کاربرد may و might بخش دوم

الف: این موقعیت را در نظر بگیرید:

کاربرد may و might بخش دوم

  You are looking for Bob. Nobody is sure where he is but you get some suggestions.

دارید دنبال باب می گردید. هیچ کس مطمئن نیست که اون کجا میتونه باشه ولی هر کسی حدسی میزنه.

  You: Where’s Bob?

شما: باب کجاست؟

  He may be in his office. (= perhaps he is in his office)

ممکنه داخل دفتر کارش باشه.

  He might be having lunch. (= perhaps he is having lunch)

ممکنه در حال خوردن ناهار باشه.

  Ask Sally. She might know. (= perhaps she knows)

از سالی بپرس. اون ممکنه بدونه.

از may یا might برای نشان دادن اینکه چیزی محتمل است استفاده می کنیم. معمولا می توان از هر دوی این کلمات استفاده کرد:

  * It may be true. or It might be true. (= perhaps it is true)

ممکن است حقیقت داشته باشد.

  * She might know. or She may know.

اون ممکنه اطلاع داشته باشه.

شکل منفی این کلمات (may not و might not) (mightn’t) هست:

  * It might not be true. (= perhaps it isn’t true)

ممکنه درست نباشه.

any money

  * I’m not sure whether I can lend you any money. I may not have enough. (= perhaps I don’t have enough)

مطمئن نیستم بتونم بهت پول قرض بدم. ممکنه پول کافی نداشته باشم.

کاربرد may و might بخش دوم

این ساختار ها را مطالعه کنین:

  I/you/he (etc.) may/might (not) be (true/in his office etc.)

  I/you/he (etc.) may/might (not) be (doing/working/having etc.)

  I/you/he (etc.) may/might (not) do/know/have/want etc.

ب. برای زمان گذشته از ساختار های (may have) (done) و (might have) (done) استفاده می کنیم.

  * A: I wonder why Kay didn’t answer the phone.

  B: She may have been asleep. (= perhaps she was asleep)

A: نمیدونم چرا کای جواب تلفنمو نداد.

B: ممکنه خواب بوده باشه.

  * A: I can’t find my bag anywhere.

  B: You might have left it in the shop. (= perhaps you left it in the shop)

A: کیفم رو هیچ جا نمیتونم پیدا کنم.

B: ممکنه توی فروشگاه جاش گذاشته باشی.

به این ساختارها توجه کنید:

  I/you/he (etc.) may/might (not) have been (asleep/at home etc.)

  I/you/he (etc.) may/might (not) have been (doing/waiting etc.)

  I/you/he (etc.) may/might (not) have done/known/had/seen etc.

ج. بعضی مواقع، کلمه could هم معنی may و might هست:

  * The phone’s ringing. It could be Tim. (= it may/might be Tim)

تلفن داره زنگ میخوره. ممکنه تیم باشه.

  * You could have left your bag in the shop. (= you may/might have left it…)

ممکنه کیفت رو توی فروشگاه جا گذاشته باشی.

ولی توجه داشته باشین که couldn’t (یعنی صورت منفی کلمه) با may not و could not خیلی فرق داره. این جملات رو با هم مقایسه کنین:

  * She was too far away, so she couldn’t have seen you. (= it is not possible that she saw you)

اون خیلی ازت دور بود، بنابراین نمیتونه تو رو دیده باشه.

  * A: I wonder why she didn’t say hello.

  B: She might not have seen you. (= perhaps she didn’t see you; perhaps she did)

A: تعجب می کنم چرا سلام نکرد.

B: ممکنه تو رو ندیده باشه.

برای دیدن مثال های بیشتر اینجا کلیک کنید

یادگیری زبان انگلیسی در خانه و به صورت آنلاین با اساتید مجرب و متد های آموزشی قوی در اینجا

موفق باشد