کاربردهای Like و As if و As though و تفاوت‌های آن‌ها و جاهایی که به جای هم استفاده می‌شوند در این مقاله توضیح داده شده است.
یکی از ساختارهایی که در آن می‌توان از عبارت like بهره جست زمانی است که می‌خواهیم بر اساس قیافه و ظاهر و به طور کلی آن‌چه که می‌بینیم و می‌شنویم به نتیجه‌ای برسیم و قضاوتی بکنیم.
در این حالات از ترکیب افعال look and Sound ,Feel بهره می‌بریم. به جملات زیر دقت کنید:

اینطور به نظر می‌رسد که آن خانه فروخواهد ریخت. That house looks like it’s going to fall down
صدای هلن طوری بود که انگار سرما خورده باشد، این‌طور است؟ Helen sounded like she had a cold, didn’t she

به جای عبارت Like در این ساختارها می‌توان از عبارات As if or As though هم بهره جست.
به مثال‌های زیر دقت کنید:

این‌طور به نظر می‌رسد که آن خانه فرو خواهد ریخت. That house looks as if it’s going to fall down
صدای هلن طوری بود که انگار سرما خورده باشد، اینطور است؟ Helen sounded as if she had a cold, didn’t she

به مقایسه Look و Look like توجه کنید:

 کاربردهای Like و As if و As though | خسته به نظر می‌رسی.
خسته به نظر می‌رسی. (You look tired. (Look + adjective
قیافه‌ات آن‌طور به نظر می‌رسد که انگار نخوابیده‌ای. You look like you haven’t slept
(Look like + subject + verb)

برای بیان جملات بالا همین‌طور می‌توان از ساختار It looks like/It sounds like بهره جست. به جملات دقت کنید:

اینطور به نظر می‌رسه که همسایه بغلی در حال برگزاری جشن است. It sounds like they’re having a party next door
(There is too much noise)

توجه داشته باشید که از عبارات As if و As though هم به این شکل می‌توان استفاده کرد:

این‌طور به نظر می‌رسه که همسایه بغلی در حال برگزاری جشن است. It sounds as if they’re having a party next door

یکی دیگر از کاربردهای ساختارهای  As if/ As though/ Like هنگامی است که آن‌ها را با افعال دیگر به کار می‌بریم برای بیان چگونگی و یا حالت انجام شدن و اتفاق افتادن فعلی به مثال‌ها دقت کنید:

جوری می‌دوید که انگار زندگیش در خطر بود. He ran like he was running for his life
وقتی که نقشه‌ام را به آن‌ها گفتم، طوری به من نگاه کردند که گویی دیوانه‌ام. When I told them my plan, they looked at me as though I was mad
کاربردهای Like و As if و As though |  جوری می‌دوید که انگار زندگیش در خطر بود.

بعضی اوقات بعد از As if و As though از شکل گذشته فعل (گذشته ساده) استفاده می‌شود.
در این حالت باید توجه داشت که زمان جمله گذشته نیست و این ساختار به منظور نشان دادن غیر منطقی و غیر واقعی بودن قول و یا فعلی به کار برده می‌شود.
به مثال‌ها دقت کنید:

من از تیم خوشم نمی اید. طوری صحبت می‌کند که انگار همه چیز را می داند. I don’t like Tim. He talks as if he knew everything
گری فقط چهل سالشه. چرا طوری صحبت می‌کنی که انگار بسیار مسن است؟ Gary’s only 40. Why do you talk about him as if he was an old man

توجه داشته باشید که در این ساختار می‌توان به جای was از were هم استفاده کرد:

آنها طوری با من رفتار می‌کردند که انگار پسرشان بودم. They treated me as if I were (or was) their own son

دوره آنلاین آموزش زبان انگلیسی

مثال‌های بیشتر