در این مقاله could do و could have done را به همراه مثال‌های متعدد می‌آموزیم.

الف. از فعل could به روش های مختلفی استفاده می‌شود. برخی اوقات، could حالت گذشته can می باشد.

 Listen. I can hear something. (now)

گوش کن، می‌توانم صدایی را بشنوم.

 I listened. I could hear something. (past)

گوش دادم. می‌توانستم صدایی بشنوم.

  • اما می‌توان از could همچنین در زمان آینده صحبت کرد. برای مثال:

A: What shall we do this evening?

B: We could go to the cinema.

A: امروز غروب چیکار کنیم؟

B: می‌تونیم بریم سینما.

could do و could have done | می‌تونیم بریم سینما.

  It’s a nice day. We could go for a walk.

روز زیبایی هست. می‌تونیم بریم پیاده روی.

 When you go to New York next month, you could stay with Barbara.

ماه بعد که میری نیویورک، می‌تونی پیش باربارا بمونی.

  • در این مثال ها همچنین می‌تونیم از فعل can هم استفاده کنیم (We can go for a walk).
  • استفاده از could نشان دهنده اطمینان کمتر است. در واقع، زمانی از could استفاده می‌کنیم که چیزی که می‌گوییم واقعا منظور اصلی‌مان نیست.

I’m so angry with him. I could kill him! (not ‘I can kill him’)

خیلی از دستش عصبانی هستم. می توانم او را به قتل برسانم!

ب. ما همچنین از could برای گفتن اینکه چیزی در زمان حال یا آینده ممکن است استفاده می‌کنیم.

The phone is ringing. It could be Tim.

تلفن دارد زنگ می‌خورد. ممکن است تیم باشد.

 I don’t know when they’ll be here. They could arrive at any time.

نمی‌دانم آن‌ها دقیقا چه زمانی اینجا خواهند بود. هر زمانی ممکن است برسند.

 * در این مثال‌ها نمی‌توانیم از فعل can استفاده کنیم.

  • در این جمله ها، could معنایی شبیه might دارد:

 The phone is ringing. It might be Tim.

تلفن دارد زنگ می‌خورد. ممکن است تیم باشد.

ج. مقایسه (could do) و (could have done)

 I’m so tired. I could sleep for a week. (now)

خیلی خسته ام. می توانم یک هفته کامل بخوابم. (اکنون)

I was so tired. I could have slept for a week. (past)

خیلی خسته بودم. می‌توانستم برای یک هفته بخوابم. (گذشته)

اغلب اوقات، از could have done برای بیان چیزهایی استفاده می‌کنیم که ممکن بود در گذشته رخ دهند اما اتفاق نیافتادند.

Why did you stay at a hotel when to New York? You could have stayed with Barbara. (= you had opportunity to stay with her but you didn’t)

چرا وقتی به نیویورک رفتی در هتل اقامت کردی؟ می‌تونستی پیش باربارا بمونی (این فرصت رو داشتی که پیش اون بمونی اما این کار رو نکردی)

could do و could have done | چرا وقتی به نیویورک رفتی در هتل اقامت کردی

 The situation was bad but it could have been worse.

شرایط بد بود اما می‌تونست بدتر باشه.

د. برخی اوقات could معادل عبارت would be able to است.

We could go away if we had enough money. (= we would be able to go away)

اگر پول کافی داشتیم، می‌تونستیم بریم تعطیلات.

 I don’t know how you work so hard. I couldn’t do it.

نمی‌دونم چطور اینقدر سخت کار می‌کنی. از توانایی من که خارجه.

  • عبارت could have done به معنای would have been able to است. یعنی میشد کاری را انجام داد.

  Why didn’t Liz apply for the job? She could have got it.

چرا لیز برای اون شغل اقدامی نکرد؟ می‌تونست اون موقعیت شغلی رو بدست بیاره.

  We could have gone away if we’d had enough money.

اگر پول کافی می‌داشتیم، می‌تونستیم بریم تعطیلات.

نظرتون راجع به مقاله could do و could have done و کاربردهای آن‌ها رو کامنت کنید.

برای مطالعه گرامرهای دیگر اینجا کلیک کنید.

برای مثال‌های بیشتر اینجا کلیک کنید.