افعال با قاعده افعالی هستند که شکل گذشته و مجهول آنها با اضافه شدن ed به آخر آنها ساخته میشوند. اکثر افعال در زبان انگلیسی از این نوع هستند.