افعال بی قاعده به افعالی گفته می‌شود که وقتی صورت گذشته و اسم مفعول به ed ختم نشود، فعل بی قاعده است.

برای برخی از افعال بی قاعده Irregular verbs هر سه شکل (مصدر، گذشته و اسم مفعول) همگی یکسان هستند.

 افعال بی قاعده

برای مثال :

فعل hit :

منو نزن. Don’t hit me. (infinitive)
وارد اتاق که شدم یکی منو زد. Somebody hit me as I came into the room. (past simple)
تو عمرم کسی رو نزدم. I’ve never hit anybody in my life. (past participle-present perfect)
جورج با یک سنگ ضربه زده شد به سرش. George was hit on the head by a stone. (past participle-passive)

بعضی از افعال بی قاعده، صورت گذشته ساده مانند اسم مفعول است ولی با صورت مصدر فرق دارد.

به طور مثال :

فعل tell :

میتونی بهم بگی چیکار باید بکنم؟ Can you tell me what to do? (infinitive)
بهم گفت که روز بعد برگردم.   She told me to come back the next day. (past simple)
آیا در مورد شغل جدیدت به کسی چیزی گفتی؟   Have you told anybody about your new job? (past participle-present perfect)
بهم گفته شد که روز بعد برگردم.   I was told to come back the next day. (past participle-passive)

 افعال بی قاعده

دربعضی از افعال بی قاعده، هر سه فرم با یکدیگر فرق دارد.

مثال :

فعل wake :

بیدارت می کنم. I’ll wake you up. (infinitive)
نیمه های شب از خواب بیدار شدم. I woke up in the middle of the night. (past simple)
بچه بیدار شده است. The baby has woken up. (past participle – present perfect)
با یک صدای بلند از خواب بیدار شدم.   I was woken up by a loud noise. (past participle – passive)

۱٫۱٫ افعال زیر می‌توانند باقاعده یا بی قاعده باشند:

burned or burnt burn
dreamed or dreamt /dremt dream
leaned or leant /lent lean
learned or learnt learn
smelled or smelt smell
spelled or spelt spell
spilled or spilt spill
spoiled or spoilt spoil

بنابراین میتونیم بگیم:

به بیرون پنجره خم شدم. I leant out of the window. or I leaned out of the window.
شام از دهن افتاده است. The dinner has been spoilt. or The dinner has been spoiled.

 افعال بی قاعده

در انگلیسی بریتانیایی، صورت بی قاعده رایج تر است.

۲٫۱٫ لیست افعال بی قاعده:

   past participle past simple infinitive 
been was/were be   
beaten beat beat  
become became   become  
begun began    begin 
bent bent bend   
bet bet bet   
bitten bit bite   
blown blew  blow 
broken broke   break   
brought brought bring   
broadcast broadcast   broadcast   
built built    build 
burst burst  burst 
bought bought    buy 
caught caught   catch   
chosen chose    choose 
come came    come 
cost cost    cost 
crept crept   creep   
cut cut   cut   
dealt  dealt    deal 
dug dug   dig   
done did   do   
drawn draw   draw   
drunk drank   drink   
driven drove   drive   
eaten ate   eat   
fallen fell fall   
fed fed  feed 
felt felt feel   
fought fought fight   
found found find   
fled fled flee   
flown flew fly   
forbidden forbade forbid   
forgotten forgot forget   
forgiven forgave  forgive 
frozen froze freeze  
got got get   
given gave give   
gone went go  
grown grew grow   
hung hung hang   
had had have   
heard heard  hear 
hidden hid  hide 
hit hit hit   
held held hold   
hurt hurt hurt   
kept kept keep   
knelt knelt   kneel   
known knew   know   
laid laid   lay   
led led   lead   
lent lent    lend 
let  let    let 
lain lay    lie 
lit  lit  light 
lost lost  lose 
made  made  make 
meant  meant    mean 
met met    meet 
paid paid  pay 
put  put    put 
read  read    read 
ridden rode    ride 
rung rang    ring 
risen rose    rise 
run ran    run 
said said    say 
seen saw    see 
sought sought    seek 
sold sold   sell   
sent sent    send 
set set    set 
sewn/sewed sewed    sew 
shaken shook   shake   
shone shone    shine 
shot shot    shoot 
shown/showed showed    show 
shrunk shrank    shrink 
shut shut    shut 
sung sang    sing 
sunk sank    sink 
sat sat    sit 
slept slept   sleep   
slid slid    slide 
spoken spoke   speak   
spent spent    spend 
spat spat    spit 
split split    split 
spread spread    spread 
sprung sprang    spring
stood stood    stand 
stolen stole    steal 
stuck stuck    stick 
stung stung    sting 
stunk stank    stink 
struck struck    strike 
sworn sore    swear 
swept swept    sweep 
swum swam    swim 
swung swung   swing   
taught taught    teach 
torn tore    tear 
told told    tell 
thought thought    think 
thrown threw    throw 
understood understood    understand 
woken woke    wake 
worn wore    wear 
wept wept    weep 
won won    win 
written wrote    write 

برای یادگیری آنلاین زبان در منزل به اینجا مراجعه کنید

برای توضیحات بیشتر به اینجا مراجعه کنید