شرطی نوع سوم Type 3 Conditional برای اشاره به زمانی در گذشته و موقعیتی که خلاف واقع و آنچه در زمان حال است به کار میرود. این نوع شرطی بر پایه اطلاعاتی است که خلاف آنچه ابراز می شود می باشد. به عبارت دیگر، از این نوع شرطی برای اشاره به یک حالت غیرواقعی (پیش نیامده) در گذشته و نتیجه محتمل آن در گذشته به کار می رود.

ساختار شرطی نوع سوم Type 3 conditional

در شرطی نوع سوم، زمان عبارت شرطی که با if شروع میشود گذشته کامل (past perfect) و زمان عبارت اصلی (جواب شرط) کامل شرطی (perfect conditional) یا کامل استمراری شرطی (perfect continuous conditional) است.

منظور از زمان کامل شرطی would + have + past participle و منظور از زمان کامل استمراری شرطی would + have + been + verb + ing است که در عبارات شرطی به کار می رود. در ادامه مطلب بیشتر با این دو زمان آشنا میشویم.

Main clause – جواب شرطIf clause – جمله شرط
perfect conditional or perfect continuous conditional
زمان کامل شرطی یا کامل استمراری شرطی
(گذشته کامل) If + past perfect
that thing would have happened
آنوقت آن اتفاق هم می افتاد
If this thing had happened
اگر این اتفاق افتاده بود

مثل همه انواع شرطی ها، ترتیب قرار گرفتن جمله شرط و جواب شرط در شرطی نوع سوم ثابت نیست و می تواند جا به جا شود. موقع جا به جا کردن فقط یادتان به علامت گذاری باشد. اگر شرط را با if شروع کردید، بعد از آن به کاما نیاز دارید. اگر با جواب شرط شروع کردید کاما حذف میشود.

مثال:

If it had rained, you would have gotten wet.

You would have gotten wet if it had rained.

اگر باران باریده بود خیس شده بودی. (اینجا هم فرض باران باریدن و هم خیس شدن مربوط به گذشته است و هیچ کدام از این دو حالت در گذشته پیش نیامده)

این مثال را با مثال مربوط به شرطی نوع دوم که در مطلب شرطی نوع دوم Type 2 conditional آماده مقایسه کنید.

You would have passed your exam if you had worked harder.

If you had worked harder, you would have passed your exam.

اگر بیشتر تلاش کرده بودی امتحانت را قبول شده بودی (یعنی: تو در گذشته، مثلا هفته پیش که امتحان برگزار شده بود، نه تلاش بیشتری کردی و نه در امتحان قبول شدی. هم جمله شرط هم جواب شرط به یک حالت غیرواقعی و پیش نیامده در گذشته اشاره دارند)

I would have believed you if you hadn’t lied to me before.

If you hadn’t lied to me before, I would have believed you.

اگر قبلا به من دروغ نگفته بودی حرفت را باور کرده بودم.

کاربرد شرطی نوع سوم

همانطور که گفته شد، شرطی نوع سوم برای اشاره به یک حالت یا موقعیت غیرممکن در گذشته و نتیجه محتمل آن در گذشته کاربرد دارد. جملات شرطی نوع سوم کاملا فرضی و غیرواقعی هستند چون الان دیگر برای نتیجه گرفتن از آن شرط خیلی دیر شده است. معمولا این نوع شرطی با نوعی ابراز حسرت همراه است و واقعیت الان مخالف آن چیزی است که در شرطی ابراز می شود.

مثال:

If I had known you were coming I would have baked a cake.

اگر می دانستم که قرار است بیایی برایت کیک پخته بودم. (اما نمی دانستم پس برایت کیکی هم نپختم.)

در شرطی نوع سوم، می توان به جای would از افعال modal برای ابراز درجه ای از اطمینان، اجازه گرفتن یا توصیه ای درمورد نتیجه شرط استفاده کرد.

برای نکات مربوط به استفاده از افعال modal از صفحه افعال کمکی – Modal دیدن کنید.

مثال:

If I had worked harder I might have passed the exam.

اگر بیشتر تلاش کرده بودم ممکن بود که در امتحان قبول شوم.

You could have been on time if you had caught the bus.

If he called you, you could go.

If you bought my school supplies for me, I might be able to go to the park.

Contractionsاختصار نویسی

هم would و هم had موقع کوتاه شدن به صورت d’ نوشته می شوند که اگر با قواعد شرطی نوع سوم به خوبی آشنا نباشید، ممکن است باعث سردرگمی شود. برای اینکه هیچ وقت این دو را با هم اشتباه نکنید این دو قانون را به خاطر بسپارید:

۱) در عبارت شرطی که با if شروع می شود، ما هیچ وقت از would استفاده نمیکنیم. برای همین در این عبارت ها هرجا d’ دیدید مطمئن باشید که این شکل کوتاه شده ی had است.

۲) had هیچ وقت قبل از have نمی آید. پس هرجا دیدید d’ به ضمیری چسبیده که بعدش have آمده مطمئن باشید که d’ شکل کوتاه شده ی would است

مثال:

۱) If I’d known you were in hospital, I’d have visited you.

۱) If I had known you were in hospital, I would have visited you.

۲) I’d have bought you a present if I’d known it was your birthday.

۲) I would have bought you a present if I had known it was your birthday.

۳) If you’d given me your e-mail, I’d have written to you.

۳) If you had given me your e-mail, I would have written to you.

زمان کامل شرطی – perfect conditional tense

زمان کامل شرطی هر نوع فعل از سه بخش تشکیل شده:

would + have + past participle

past participle +have +would +فاعل Subject
gonehavewouldHe
stayedhavewouldThey

صرف فعل to go در زمان کامل شرطی

سوالی منفیسوالی مثبتمنفیمثبت
?Wouldn’t I have gone?Would I have goneI wouldn’t have goneI would have gone
?Wouldn’t you have gone?Would you have goneYou wouldn’t have goneYou would have gone
?Wouldn’t he have gone?Would he have goneHe wouldn’t have goneHe would have gone
?Wouldn’t she have gone?Would she have goneShe wouldn’t have goneShe would have gone
?Wouldn’t we have gone?Would we have goneWe wouldn’t have goneWe would have gone
?Wouldn’t they have gone?Would they have goneThey wouldn’t have goneThey would have gone

زمان کامل استمراری شرطی – perfect continuous conditional tense

زمان کامل استمراری شرطی هر نوع فعل از چهار بخش تشکیل شده:

would + have + been + verb + ing

verb + ingbeen +have +would +فاعل Subject
goingbeenhavewouldHe
stayingbeenhavewouldThey

صرف فعل to go در زمان کامل استمراری شرطی

سوالی منفیسوالی مثبتمنفیمثبت
?Wouldn’t I have been going?Would I have been goingI wouldn’t have been goingI would have been going
?Wouldn’t you have been going?Would you have been goingYou wouldn’t have been goingYou would have been going
?Wouldn’t he have been going?Would he have been goingHe wouldn’t have been goingHe would have been going
?Wouldn’t she have been going?Would she have been goingShe wouldn’t have been goingShe would have been going
?Wouldn’t we have been going?Would we have been goingWe wouldn’t have been goingWe would have been going
?Wouldn’t they have been going?Would they have been goingThey wouldn’t have been goingThey would have been going

تمرین

با کلمات داخل پرانتز جملات شرطی نوع سوم بسازید.

۱) If you __ (not / be) late, we __ (not / miss) the bus.

۲) If she __ (study), she __ (pass) the exam.

۳) If we __ (arrive) earlier, we __ (see) John.

۴) If they __ (go) to bed early, they __ (not / wake) up late.

۵) If he __ (become) a musician, he __ (record) a CD.

۶) If she __ (go) to art school, she __ (become) a painter.

۷) If I __ (be) born in a different country, I __ (learn) to speak a different language.

۸) If she __ (go) to university, she __ (study) French.

۹) If we __ (not / go) to the party, we __ (not / meet) them.

۱۰) If he __ (take) the job, he __ (not / go) travelling.

جواب ها

۱) If you hadn’t been late, we wouldn’t have missed the bus.

۲) If she had studied, she would have passed the exam.

۳) If we had arrived earlier, we would have seen John.

۴) If they had gone to bed early, they wouldn’t have woken up late.

۵) If he had become a musician, he would have recorded a CD.

۶) If she had gone to art school, she would have become a painter.

۷) If I had been born in a different country, I would have learnt to speak a
different language.

۸) If she had gone to university, she would have studied French.

۹) If we hadn’t gone to the party, we wouldn’t have met them.

۱۰) If he had taken the job, he wouldn’t have gone travelling.

امیدوارم از مطلب شرطی نوع سوم Type 3 Conditional لذت برده باشید و نکات مفیدی یاد گرفته باشید. برای تمرین و یادگیری موضوعات دیگر گرامری می توانید از صفحه ی آموزش گرامر زبان انگلیسی دیدن کنید. سوالات گرامری خود را نیز میتوانید در بخش نظرات با ما در میان بگذارید تا در کوتاه ترین زمان به آن‌ها جواب دهیم.

برای مطالعه ی فرم های دیگر جملات شرطی از صفحه ی آموزش جملات شرطی – Conditionals آکادمی مجازی آموزش زبان انگلیسی ۲۴talk دیدن کنید.