شرطی ترکیبی Mixed type conditional برای اشاره به زمانی که در گذشته است و موقعیتی که تا زمان حال ادامه پیدا کرده و هنوز در حال رخ دادن است، استفاده می شود. به عبارت دیگر، شرطی ترکیبی برای اشاره به یک حالت یا موقعیت غیرواقعی در گذشته و نتیجه محتمل آن در زمان حال به کار می رود. این نوع شرطی بر پایه اطلاعاتی است که خلاف آنچه ابراز می شود می باشد.

در کل دو نوع شرطی ترکیبی Mixed type conditional وجود دارد:

۱) نتیجه در زمان حال از یک حالت در زمان گذشته – Present result of a past condition

۲) نتیجه در زمان گذشته از یک حالت دنباله دار یا در زمان حال – Past result of present or continuing condition

در ادامه مطلب با این دو نوع شرطی ترکیبی به طور کامل آشنا می شویم.

ساختار شرطی ترکیبی نوع اول: نتیجه در زمان حال از یک حالت در زمان گذشته

در این نوع شرطی ترکیبی، زمان عبارت شرطی که با if شروع می شود گذشته کامل (past perfect) است و زمان عبارت جواب شرط زمان حال شرطی است.

برای نکات مربوط به زمان حال شرطی از مطلب شرطی نوع دوم Type 2 conditional دیدن کنید.

Main clause – جواب شرطIf clause – جمله شرط
present conditional(گذشته کامل) If + past perfect
.that thing would happen
آنوقت آن اتفاق هم می افتاد
If this thing had happened
اگر این اتفاق افتاده بود

مثل همه انواع شرطی ها، ترتیب قرار گرفتن جمله شرط و جواب شرط در این نوع شرطی ترکیبی نیز ثابت نیست و می تواند جا به جا شود. موقع جا به جا کردن فقط یادتان به علامت گذاری باشد. اگر شرط را با if شروع کردید، بعد از آن به کاما نیاز دارید. اگر با جواب شرط شروع کردید کاما حذف میشود.

مثال:

۱) If I had worked harder at school, I would have a better job now.

۱) I would have a better job now if I had worked harder at school.

اگر در مدرسه بیشتر تلاش کرده بودم الان شغل بهتری داشتم.

۲) If we had looked at the map we wouldn’t be lost.

۲) We wouldn’t be lost if we had looked at the map.

اگر به نقشه نگاه کرده بودیم الان گم نشده بودیم.

۳) If you had caught that plane you would be dead now.

۳) You would be dead now if you had caught that plane.

اگر به آن هواپیما رسیده بودی الان مرده بودی.

کاربرد شرطی ترکیبی نوع اول

شرطی ترکیبی نوع اول (نتیجه در زمان حال از یک حالت در زمان گذشته) به یک حالت غیرواقعی در گذشته و نتیجه محتمل آن در زمان حال اشاره می کند. این نوع جملات بیانگر موقعیتی هستند که هم در گذشته و هم در زمان حال خلاف واقع هستند. در این نوع شرطی، زمان عبارت شرط که با if شروع میشود گذشته و زمان جواب شرط حال است.

مثال:

If I had studied I would have my driving license.

اگر برای امتحان درس خوانده بودم الان گواهی نامه داشتم. (اما من در گذشته درس نخواندم و الان هم گواهی نامه ندارم.)

I would be a millionaire now if I had taken that job.

اگر آن شغل را قبول کرده بودم الان میلیونر بودم. (اما من در گذشته این شغل را قبول نکردم و الان هم میلیونر نیستم.)

در این نوع شرطی ترکیبی، می توان به جای would از افعال modal برای ابراز درجه ای از اطمینان، اجازه گرفتن یا توصیه ای درمورد نتیجه شرط استفاده کرد.

برای نکات مربوط به استفاده از افعال modal از صفحه افعال کمکی – Modal دیدن کنید.

مثال:

If you had crashed the car, you might be in trouble.

اگر با ماشین تصادف کرده بودی الان ممکن بود به دردسر افتاده باشی.

I could be a millionaire now if I had invested in my sister’s project.

اگر در پروژه خواهرم سرمایه گذاری کرده بودم الان می توانستم یک میلیونر باشم.

ساختار شرطی ترکیبی نوع دوم: نتیجه در زمان گذشته از یک حالت دنباله دار یا در زمان حال

در این نوع شرطی ترکیبی، زمان عبارت شرطی که با if شروع می شود گذشته ساده (simple past) است و زمان عبارت جواب شرط زمان کامل شرطی است.

برای نکات مربوط به زمان حال شرطی از مطلب شرطی نوع سوم Type 3 Conditional دیدن کنید.

Main clause – جواب شرطIf clause – جمله شرط
(زمان کامل شرطی) perfect conditional (گذشته ساده) If + simple past
.that thing would have happened
آنوقت آن اتفاق هم می افتاد
If this thing happened
اگر این اتفاق افتاد

مثل همه انواع شرطی ها، ترتیب قرار گرفتن جمله شرط و جواب شرط در شرطی ترکیبی Mixed type conditional نیز ثابت نیست و می تواند جا به جا شود. موقع جا به جا کردن فقط یادتان به علامت گذاری باشد. اگر شرط را با if شروع کردید، بعد از آن به کاما نیاز دارید. اگر با جواب شرط شروع کردید کاما حذف میشود.

مثال:

۱) If I wasn’t afraid of spiders, I would have picked it up.

۱) I would have picked it up if I wasn’t afraid of spiders.

اگر از عنکبوت نمی ترسیدم آن را برداشته بودم.

۲) If we didn’t trust him we would have sacked him months ago.

۲) We would have sacked him months ago if we didn’t trust him.

اگر به او اعتماد نداشتیم ماه ها پیش اخراجش کرده بودیم.

۳) If I wasn’t in the middle of another meeting, I would have been happy to help you.

۳) I would have been happy to help you if I wasn’t in the middle of another meeting.

اگر وسط جلسه دیگری نبودم خوشحال میشدم به تو کمک کنم.

کاربرد شرطی ترکیبی نوع دوم

شرطی ترکیبی نوع دوم (نتیجه در زمان گذشته از یک حالت دنباله دار یا در زمان حال) به یک موقعیت غیرواقعی در زمان حال و نتیجه محتمل (اما همچنان غیرواقعی و پیش نیامده) آن در زمان گذشته اشاره می کند.

در این نوع شرطی، زمان عبارت شرط یا حالا یا همیشه است و زمان عبارت جواب شرط قبل از حالا است. مثلا جمله “If I wasn’t afraid of spiders” (اگر از عنکبوت نمی ترسیدم) خلاف واقعیت زمان حال است (که در آن من از عنکبوت می ترسم.) جواب شرط “I would have picked it up” (آن را برداشته بودم) هم خلاف واقعیتی در گذشته است (یعنی من در زمان گذشته و قبل از حالا عنکبوت را از زمین برنداشتم.)

به عبارت دیگر: اگر از عنکبوت نمی ترسیدم (که می ترسم: زمان حال)، آن را از زمین برداشته بودم (که بر نداشتم: زمان گذشته).

مثال:

If she wasn’t afraid of flying she wouldn’t have traveled by boat.

اگر از پرواز با هواپیما نمی ترسید (که می ترسد) با قایق مسافرت نکرده بود (که کرد.)

I’d have been able to translate the letter if my Italian was better.

اگر زبان ایتالیاییم بهتر بود (که نیست) توانسته بودم نامه را ترجمه کنم (که نتوانستم).

If I was a good cook, I’d have invited them to lunch.

اگر آشپر ماهری بودم (که نیستم) آن ها را به ناهار دعوت کرده بودم (که نکردم).

If the elephant wasn’t in love with the mouse, she’d have trodden on him by now.

اگر فیل عاشق موش نبود (که هست) تا الان آن را زیر پا له کرده بود (که نکرد).

تمرین

با کلمات داخل پرانتز جملات شرطی ترکیبی بسازید.

۱) I didn’t invite them for dinner. But I …………………………………………………….. if I was a good cook. (not hesitate)
2) If we had bought a good map, we ……………………………. in the middle of nowhere now. (not be)
3) If I wasn’t afraid of flying, I ………………………………………………….. you in California a long time ago. (visit)
4) I’d have my driving licence if I …………………………………….. at the traffic lights. (stop)
5) If you had sold your business, you ……………………………….. life now. (can enjoy)
6) If I were you, I …………………………………………. the job after the pay drop. (quit)
7) I’d be a happy man if I …………………………………. Marion when we were young. (marry)
8) If we didn’t trust them, we ……………………………………………………… them to stay with us last summer. (not ask)
9) He’d study at university if he ……………………………….. the entrance exam. But he didn’t. (pass)
10) Tina’s French is quite weak. She would have helped you in Paris if her French …………………. better. (be)

جواب ها

۱) I didn’t invite them for dinner. But I wouldn’t have hesitated if I was a good cook.
2) If we had bought a good map, we wouldn’t be in the middle of nowhere now.
3) If I wasn’t afraid of flying, I would have visited you in California a long time ago.
4) I’d have my driving licence if I had stopped at the traffic lights.
5) If you had sold your business, you could enjoy life now.
6) If I were you, I would have quitted the job after the pay drop.
7) I’d be a happy man if I had married Marion when we were young.
8) If we didn’t trust them, we wouldn’t have asked them to stay with us last summer.
9) He’d study at university if he had passed the entrance exam. But he didn’t.
10) Tina’s French is quite weak. She would have helped you in Paris if her French was better.

امیدوارم از مطلب شرطی ترکیبی Mixed type conditional لذت برده باشید و نکات مفیدی یاد گرفته باشید. برای تمرین و یادگیری موضوعات دیگر گرامری می توانید از صفحه ی آموزش گرامر زبان انگلیسی دیدن کنید. سوالات گرامری خود را نیز میتوانید در بخش نظرات با ما در میان بگذارید تا در کوتاه ترین زمان به آن‌ها جواب دهیم.

برای مطالعه ی فرم های دیگر جملات شرطی از صفحه ی آموزش جملات شرطی – Conditionals آکادمی مجازی آموزش زبان انگلیسی ۲۴talk دیدن کنید.