در این مقاله می‌خواهیم فعل با ing یا (Verb + ing or to) را برای شما بیان کنیم . چه زمانی از فعل ing و چه زمانی از فعل با to استفاده می کنیم .

فعل با ing

A . در زبان انگلیسی وقتی دو تا فعل و با هم به کار ببریم فعل دوم یا به صورت ing دار و یا به صورت مصدر همراه با To استفاده میشه.

مثلا این فعل‌ها بعدشون از فعل ing دار استفاده می‌کنیم:

Admit, fancy, postpone, avoid, finish, risk, consider, imagine, stop, deny, keep (on), suggest, enjoy, mind

و بعد از افعالی که در ادامه میان از مصدر با To استفاده می‌کنیم:

Afford, agree, arrange, decide, deserve, fail, forget, hope, learn, manage, offer, plan, promise, refuse, threaten,

B . البته برای بعضی فعل‌ها هر دوحالت ممکنه اما با تفاوت معنایی:

فعل با ing

مثلا اغلب فعل ing دار برای بیان اتفاقاتی است که در گذشته رخ داده اند و ما الان داریم در موردشون صحبت می‌کنیم:

  I remember doing something = I did it and now I remember this.

کاملا مطمئنم که در رو قفل کردم. قفل کردنش به وضوح یادمه. I’m absolutely sure I locked the door. I clearly remember locking it. locked it, and now I remember this

و وقتی که از مصدر با To استفاده می‌کنیم به این معناس که یادمون بوده که باید کاری رو انجام می‌دادیم:

I remembered to do something = I remembered that I had to do it, and so I did it

وقتی که اونجا رو ترک کردم یادم بود که در رو قفل کنم اما فراموش کردم که پنجره ها رو ببندم. I remembered to lock the door when I left but I forgot to shut the windows
وقتی که اونجا رو ترک کردم یادم بود که در رو قفل کنم اما فراموش کردم که پنجره ها رو ببندم. I remembered that I had to lock the door and so I locked it
لطفا به خاطر داشته باش که نامه رو پست کنی. Please remember to post the letter. don’t forget to post it

  regret:

حالا به فعل بعد دقت کنید:

  I regret doing something = I did it and now I’m sorry about it

الان پشیمانم از چیزی که گفتم. نباید اون حرف رو میزدم. I now regret saying what I said. I shouldn’t have said it

و حالا به ترکیب regret با مصدر همراه با To توجه کنید:

I regret to say/to tell you/to inform you = I’m sorry that I have to say etc

(بخشی از یک نامه اداری) بسیار متاسفیم از بیان این که نمی توانیم شغل مورد نظر را به شما پیشنهاد کنیم. (from a formal letter) We regret to inform you that we are unable to offer you the job

و در آخر فعل Go on را در نظر بگیرید:

Go on doing something = continue doing the same thing

وزیر دو ساعت به حرف زدن ادامه داد. The minister went on talking for two hours

و go on به اضافه مصدر با To

  Go on to do something = do or say something new

بعد از صحبت کردن در مورد اقتصاد، وزیر صحبت‌هاش رو با بحث در مورد سیاست خارجی ادامه داد.  After discussing the economy, the minister then went on to talk about foreign policy

C . بعد از فعل‌های پایین هر دو حالت ing و مصدر با to قابل استفاده هستند:

Begin, start, intend, continue, bother

بارون شروع شده. It has started raining. or It has started to rain
جان قصد داره یه خونه بخره. John intends buying a house. or John intends to buy

امیدوارم مقاله فعل با ing یا (Verb + ing or to) برای شما مفید واقع شده باشد . برای خواندن مقالات بیشتر و یادگیری زبان انگلیسی به صورت آنلاین می توانید به سایت ۲۴talk مراجعه کنید