افعال انگلیسی با حروف اضافه قسمت‌چهارم ( افعال همنشین با Of/ for/from/ on )

    A. Verb + of

  : …. accuse/suspect somebody OF

افعال انگلیسی با حروف اضافه قسمت‌چهارم
سو من رو به خود خواه بودن متهم کرد. Sue accused me of being selfish

: … approve OF

والدینش کارهاشو تایید نمیکن، اما نمیتونن جلوش رو بگیرن. His parents don’t approve of what he does, but they can’t stop him

:  die OF (an illness)

دلیل مرگش چی بود؟  حمله قلبی. ‘What did he die of?’ ‘A heart attack’

: ….consist OF

وعده غذایی خیلی سنگینی داشتیم. از هفت جور غذا تشکیل شده بود. We had an enormous meal. It consisted of seven courses

    B. Verb + for

افعال انگلیسی با حروف اضافه قسمت‌چهارم

:… pay (somebody) FOR

به اندازه کافی پول نداشتم که پول غذا رو به پیشخدمت بدم. I didn’t have enough money to pay (the waiter) for the meal. (not ‘pay the meal’)

اما دقت داشته باشید که میگیم:

  ‘pay a bill/a fine/a tax/a fare/rent/a sum of money etc. (no preposition)

به اندازه کافی پول نداشتم که قبض تلفن رو پرداخت کنم. I didn’t have enough money to pay my telephone bill

: …  thank/forgive somebody FOR

هرگز اونها رو نمی بخشم به خاطری کاری که کردند. I’ll never forgive them for what they did

: … apologize (to somebody) FOR

وقتی که متوجه شدم که اشتباه کردم ازشون عذرخواهی کردم. When I realized I was wrong, I apologized (to them) for my mistake

: … blame somebody/something FOR

همه منو به خاطره تصادف سرزنش کردند. Everybody blamed me for the accident

و همینطورمی‌تونیم بگیم:

: … somebody is to blame for

همه گفتن من کسی هستم که باید واسه تصادف سرزنش بشه. Everybody said that I was to blame for the accident

و همچنین:

:….blame something ON

همه تصادف رو گردن من انداختند. Everybody blamed the accident on me

    C. Verb + from

:  Suffer FROM (an illness etc.)

تعداد کسانی که از بیماری قلبی رنج می برند افزایش پیدا کرده است. The number of people suffering from heart disease has increased

: … protect somebody/something FROM (or AGAINST)

کرم ضد آفتاب می تونه پوست رو در مقابل آفتاب محافظت کنه. Sun oil can protect the skin from the sun. (or. against the sun.)

    D. Verb + on

:…depend ON…/rely ON

می تونی به جیل اطمینان کنی. همیشه سر قولش می مونه. You can rely on Jill. She always keeps her promises

  You can use depend + when/where/how etc. (question words) with or without on

قصد داری بخریش؟ بستگی داره چقدر باشه. ‘Are you going to buy it?’ ‘It depends how much it is.’ (or depends on how much)

: live ON (money/food)

حقوق جرج خیلی کم هستش. آنقدری نیست که بشه باهاش گذران زندگی کرد. George’s salary is very low. It isn’t enough to live on

…. congratulate (someone) ON …/compliment (somebody) ON

موفقیتش در امتحان رو بهش تبریک گفتم. I congratulated her on her success in the exam

امیدوارم مقاله افعال انگلیسی با حروف اضافه قسمت‌چهارم برای شما مفید بوده باشد برای خواندن مقالات بیشتر به سایت آکادمی آموزش زبان آنلاین ۲۴talk مراجعه کنید