کاربردهای no/none/any

کاربردهای no/none/any

الف: می توان از no، none، nothing، nobody، no one و nowhere در ابتدای جمله استفاده کرد یا آنها را به تنهایی به کار برد.

  * No cars are allowed in the city centre.

هیچ ماشینی اجازه نداره در مرکز شهر تردد کنه.

  * None of this money is mine.

هیچ مقدار از این پول برای من نیست.

  * ‘What did you say?’ ‘Nothing.’

چی گفتی؟ هیچی.

  * Nobody (or No one) came to visit me while I was in hospital.

هیچکس نیومد ملاقات من مدتی که در بیمارستان بودم.

  * ‘Where are you going?’ ‘Nowhere. I’m staying here.’

کجا داری میری؟ هیچ جا. میمونم همین جا.

همچنین میتونیم از این کلمات بعد از یک فعل به ویژه افعال after و have استفاده کرد.

  * The house is empty. There’s nobody living there.

این خونه خالیه. هیچکس اینجا زندگی نمیکنه.

  * She had no difficulty finding a job.

برای یافتن یک شغل هیچ سختی نکشید.

عبارات no/nothing/nobody و غیره در واقع معادل not بعلاوه any/anything/anybody و غیره هستند.

 . No/nothing/nobody etc. = not + any/anything/anybody etc

  * We haven’t got any money

(= We’ve got no money)

ما هیچی پول نداریم.

  * I didn’t say anything.

(= I said nothing)

من هیچی نگفتم.

  * She didn’t tell anybody about her plans.

(= She told nobody…)

به هیچکس در مورد برنامه هاش چیزی نگفت.

  * The station isn’t anywhere near here.

(= … is nowhere near here)

ایستگاه نزدیکی های اینجا نیست.

وقتی از کلمات no/nothing/nobody و غیره استفاده می کنید نباید از فعل منفی استفاده کرد.

  * I said nothing.

(not ‘I didn’t say nothing‘)

من هیچی نگفتم.

  * Nobody tells me anything.

(not ‘Nobody doesn’t tell …’)

هیچکس چیزی به من نمیگه.

ب. ما همچنین از any/anything/anybody و غیره (بدون to) استفاده می کنیم برای گفتن اینکه “فرقی نداره کدوم/فرقی نداره چه کسی”.

مقایسه no- و any-:

  * ‘?What do you want to eat’

Nothing. I’m not hungry.’

چی میل دارین بخورین؟ هیچی. گرسنه نیستم

کاربردهای no/none/any

  I’m so hungry. I could eat anything.

(= it doesn’t matter what)

خیلی گرسنه ام. میتونم هرچیزی رو بخورم.

  * The exam was extremely difficult. Nobody passed.

(= everybody failed)

امتحان خیلی سخت بود. هیچکس قبول نشد.

  The exam was very easy. Anybody could have passed.

(= it doesn’t matter who)

امتحان خیلی آسون بود. هرکسی میتونست قبول بشه.

ج. مقایسه no و none

از no با یک اسم استفاده می کنیم:

  * We had to walk home because there was no bus.

(= there wasn’t a bus)

مجبور شدیم پیاده بریم خونه چون هیچ اتوبوسی نبود.

  * I can’t talk to you now. I’ve got no time.

(= I haven’t got any time)

الان نمیتونم باهات صحبت کنم. وقت ندارم.

  * There were no shops open.

(= there weren’t any shops open)

هیچ مغازه ای باز نبود.

از none به تنهایی (بدون اسم) استفاده می کنیم:

  * ‘How much money have you got?’ ‘None.’

(= no money)

چقدر پول داری؟ هیچی.

  * All the tickets have been sold. There are none left.

(= no tickets left)

همه بلیت ها فروخته شده اند. هیچی باقی نمونده.

یا میتونیم از none of استفاده کنیم:

  none of these shops ، none of my money ، none of it/them/us/you

هیچ کدوم از این مغازه ها   ،  هیچی از پولم   ،   هچ کدوم از اون/از آنها/از ما

بعد از none of + a plural word (مثلا none of the shops) میتونیم از فعل مفرد یا جمع استفاده کنیم:

کاربردهای no/none/any

  * None of the shops were (or was) open.

هیچ کدوم از مغازه ها باز نبودن (نبود).

د. بعد از nobody/no one میتونین از they/them/their استفاده کنیم:

  * Nobody phoned, did they.

(= did he or she)

هیچکس زنگ نزد، زد؟

  * The party was a disaster. Nobody enjoyed themselves.

(= himself or herself)

مهمونی یک فاجعه بود. هیچکس لذت نبرد.

  * No one in the class did their homework.

(= his or her homework)

هیچکس توی کلاس تکلیفش رو انجام نداد.

مثال های بیشتر در اینجا

برای یادگیری زبان در کمترین زمان و به صورت آنلاین با برجسته ترین اساتید و نوین ترین روش ها اینجا رو کلیک کنید