در این مقاله می‌خواهیم کاربرد های In At On را برای شما بیان کنیم

به استفاده‌های دیگر In توجه کنید:

کاربرد های  In At On

In به همراه عبارات مربوط به طبیعت و در فصلی باز:

In the rain, in the sun, in the shade, in the dark, in bad weather etc.

تو سایه نشستیم. گرم‌تر از اونی بود که بشه تو آفتاب نشست. We sat in the shade. It was to hot to sit in the sun
تو بارون بیرون نرو. وایسا بند بیاد. Don’t go out in the rain. Wait until it stops

In به همراه عبارات مربوط به نوشتن:

In ink, in pen, in pencil, in words, in figures, in capital letters, in your own words etc.

لطفا اسمتون رو با حروف بزرگ بنویسید. Please write your name in capital letters

و همینطور:

(be/fall) in love (with somebody)

اونا با هم خیلی خوشحالن. عاشق هم هستن. They’re very happy together. They’re in love

و برای بیان نظرات:

In (my) opinion

به نظرم فیلم خیلی خوبی نبود. In my opinion, the movie wasn’t very good

به استفاده های دیگر On توجه کنید لطفا:

کاربرد های  In At On

On TV, on television, on the radio

اخبار و از تلویزیون ندیدم ولی از رادیو شنیدم. I didn’t watch the news on television, but I heard it on the radio

On the phone

هرگز ندیدمش اما چند باری تلفنی باهاش صحبت کردم. I’ve never met her, but I’ve talked to her on the phone a few time

(be/go) on strike

امروز هیچ راننده ای نیست. راننده‌ها اعتصاب کردن. There are no drivers today. They are on strike

(be/go) on diet

خیلی وزنم زیاد شده. بایستی رژیم بگیرم. I’ve put on a lot of weight. I’ll have to go on a diet

(be) on fire

نگاه کن! ماشین اتیش گرفته. Look! The car is on fire

On the whole (= in general)

بعضی وقتا سر کار به مشکل بر می خورم، اما در کل از کارم لذت می برم. Sometimes I have problems at work, but on the whole I enjoy my job

On purpose (= intentionally)

متاسفم. نمی خواستم اذیتت کنم. عمدا اونکارو انجام ندادم. I’m sorry. I didn’t mean to annoy you. I didn’t do it on purpose

On holiday/ on a trip/ on business/ on a tour/ on a cruise etc.

دوست دارم یک‌روزی به تور دور دنیا برم. One day I’d like to go on a world tour
هفته بعد به تعطیلات میرم. I am going on holiday next week

و البته دقت داشته باشید که می تونیم بگیم go to a place for a holiday/ for my holiday(s)

استیون برای تعطیلات به فرانسه رفته. Steven has gone to France for a holiday

نکته اخر :

At the age of….

At the age of 16/ at 120 miles an hour/ at 100 degrees etc.

تریسی در ۱۶ سالگی ترک تحصیل کرد. Tracy left school at 16.   Or  …. At the age of 16
قطار با سرعت ۱۲۰ مایل در ساعت در حرکت بود. The train was travelling at 120 miles an hour
آب در دمای ۱۰۰ درجه سلسیوس به جوش می آد. Water boils at 100 degrees Celsius

امیدوارم مقاله کاربرد های In At On برای شما مفید واقع شده باشد برای خواندن مقاله ‌های بیشتر به اکادمی اموزش رایگان ۲۴talk مراجعه کنید