گرامر فعل کمکی would

از فعل would/wouldn’t زمانی استفاده می‌کنیم که بخواهیم یک موقعیت یا شرایط را تصور کنیم. (یعنی به چیزی فکر کنیم که واقعی نیست)

It would be nice to buy a new car, but we can’t afford it.

خیلی خوب میشد اگر یک ماشین جدید می‌خریدیم اما وسعمون نمی‌رسه.

I’d love to live by the sea.

عاشق اینم که کنار دریا زندگی کنم.

گرامر فعل کمکی would ؛ دوست دارم خونمون کنار دریا باشه


A: Shall I tell Chris what happened?
B: No, I wouldn’t say anything.

A: آیا باید به کریس بگم چه اتفاقی افتاده؟

B: نه، من جای تو بودم نمی‌گفتم.

از ساختار (would have done) زمانی استفاده می‌کنیم که موقعیت یا شرایطی را در زمان گذشته تصور کنیم.

 
They helped us a lot. I don’t know what we’d have done (=we would have done) without their help.

اونا خیلی به ما کمک کردن. نمیدونم بدونم کمکشون چیکار انجام می‌دادیم.

I didn’t tell Sam what happened. He wouldn’t have been pleased.

به سام نگفتم چه اتفاقی افتاد. خوشحال نمی‌شد اگر می‌شنید.

عبارات (would do) و (would have done) رو با هم مقایسه کنید:

I would have called Lisa, but I didn’t have her number. (past)

به لیزا زنگ می‌زدم ولی شمارشو نداشتم. (گذشته)

I’m not going to invite them to the party. They wouldn’t come anyway.

نمیخوام برای مهمونی دعوتشون کنم. در هر صورت که نمیان.

I didn’t invite them to the party. They wouldn’t have come anyway.

برای مهمونی دعوتشون نکردم. در هر صورت که نمیومدن.

معمولا would رو با جملاتی که if دارن استفاده می‌کنیم.

I would call Lisa if I had her number.

اگر شماره لیزا رو داشتم، الان بهش زنگ می‌زدم.

I would have called Lisa if I’d had her number.

اگر شماره لیزا را می‌داشتم اون موقع، حتما بهش زنگ زده بودم.

مقایسه will با would:

I’ll stay a little longer. I’ve got plenty of time.

یکم بیشتر می‌مونم. وقت زیادی دارم.

I’d stay a little longer, but I really have to go now. (so I can’t stay longer)

اگر میشد یکم بیشتر می‌موندم ولی واقعا باید برم الان.

I’ll call Lisa. I have her number.

به لیزا زنگ می‌زنم. شمارشو دارم.

I’d call Lisa, but I don’t have her number. (so I can’t call her)

شماره لیزا رو ندارم وگرنه بهش زنگ می‌زدم.

گرامر فعل کمکی would |شماره لیزا رو ندارم وگرنه بهش زنگ می‌زدم.

بعضی مواقع would/wouldn’t در واقع صورت گذشته will/won’t هستند.

Tom: I’ll call you on Sunday.

تام: یکشنبه بهت زنگ می‌زنم.

Tom said he’d call me on Sunday.

تام گفت یکشنبه بهم زنگ می‌زنه.

همچنین می‌توانیم از would برای صحبت از چیزهایی که در گذشته بصورت منظم اتفاق می‌افتادند استفاده کنیم.

When we were children, we lived by the sea. In summer, if the weather was fine, we would all get up early and go for a swim.

بچه که بودیم، کنار دریا زندگی می‌کردیم. در فصل تابستان، اگر هوا خوب بود، همگی زود از خواب بیدار می‌شدیم و می‌رفتیم شنا.

Whenever Richard was angry, he would walk out of the room.

هر زمان که ریچارد عصبانی بود، از اتاق می‌رفت بیرون.

در این معنی، would شبیه فعل used to است:

Whenever Richard was angry, he used to walk out of the room.

هر زمان که ریچارد عصبانی بود، از اتاق می‌رفت بیرون.

اگر گرامر دیگه‌ای رو هم مشکل داری اینجا کلیک کن.

برای مثال‌های بیشتر اینجا کلیک کن.