ضمایر اشاره ملکی و صفات خاص – Pronouns And Determiners

آموزش گرامر زبان انگلیسی

ضمایر اشاره ملکی و صفات خاص - Pronouns And Determiners

ضمایر ملکی یا Possessive Pronouns ضمایری هستند که مالکیت را نشان می دهند. صفات ملکی یا determiners Possessive نیز همین وظیفه را به شکلی دیگر در جمله انجام می دهند. و وابسته‌ های پیشرو (Determiners) کلماتی هستند که در ابتدای یک اسم یا عبارت اسمی و برای واضح‌تر کردنِ مفهوم آن به کار می‌روند.

enemad-logo