در این بخش به ارائه مثال و کاربرد هایboth،neither،either بررسی می پردازیم: از both/neither/either برای صحبت از دو چیز استفاده می کنیم. میتوان این کلمات را با یک اسم به کار برد: