۱۰۰ قید پرکاربرد زبان انگلیسی چیست؟ اگر دنبال پرکاربرد ترین قید هایی که توی انگلیسی استفاده میشه میگردی ، این لیست ۱۰۰ قید پرکاربرد انگلیسی رو داره که از ۱۰۰ قید متداول و رایج به زبان انگلیسی درگفت و گوها و مکالمه های روزمره گرفته شده.

قید های انگلیسی در مکالمه خیلی پرکاربرد و زیاد هستن . برای همین در شروع راه یادگیری زبان انگلیسی از چیزهاییه که باید خیلی زود سراغشون بریم و یادشون بگیریم. یادگیری این ۱۰۰ قید هست که کلی به افزایش دایره لغات انگلیسیتون کمک میکنه.

ما این ۱۰۰قید رو به جدول های ۲۰تایی تقسیم کردیم. تا بعد از خوندن ۲۰ فعل و تمرین اون به سرغ ۲۰تای بعد برین تا راحتر بتونید همه رو یاد بگیرین و تو ذهنتون بمونه.

100 قید پرکاربرد زبان انگلیسی

۲۰قید از ۱۰۰ قید پرکاربرد زبان انگلیسی

upبالا / جلو
soپس / چنین
outبیرون / خارج
justفقط / تنها
nowاکنون / حالا
howچگونگی / چگونه
thenسپس / بعد از
moreبیشتر
alsoهمچنین / نیز
hereاینجا
wellبه خوبی
onlyفقط / صرفا
veryبسیار / خیلی
evenحتی
backعقب / به عقب
thereآنجا / در آنجا
downپایین
stillهنوز
inبه
asمانند / چنانکه

۲۰قید دوم از ۱۰۰ قید پرکاربرد زبان انگلیسی

toبه
whenوقتی که / کی
neverهرگز
reallyواقعا / به راستی
mostبیشتر از همه / بیشتر
onدر / هنواره
whyچرا / برای چه
aboutتقریبا / پیرامون / نزدیک
overدر بالا / بالا
againدوباره
whereکجا / جایی که
rightسمت راست / به درستی
offدور / جدا
alwaysهمیشه / هنواره
todayامروز
allهمه
farدور / بسیار
longبرای مدت طولانی
awayدور / دور از / بیرون
yetهنوز

۲۰قید سوم از ۱۰۰ قید پرکاربرد زبان انگلیسی

oftenاغلب
everهمیشه / هنواره
howeverبه هر حال / ضمنا
almostتقریبا
laterبعدا
muchخیلی / زیاد
onceیکبار / یک مرتبه
leastکمترین
agoپیش / قبل
togetherبا هم
aroundدور / پیرامون
alreadyقبلا / پیش از این
enoughبه اندازه کافی
bothهردو
maybeشاید
actuallyدر حقیقت / واقعا
probablyاحتمالا
homeبه سمت خانه / به خانه
of courseالبته
perhapsشاید

۲۰قید چهارم از ۱۰۰ قید پرکاربرد زبان انگلیسی

littleاندک / قدری
elseدیگر / جز این
sometimesگاهی / بعضی اوقات
finallyبالاخره / در نهایت
lessکمتر
betterبطور بهتر
earlyدر ابتدا / در اوایل
especiallyبه ویژه / به خصوص
eitherهم
quiteتماما / کامل
simplyبه سادگی
nearlyتقریبا / تا حدی
soonبزودی
certainlyقطعا
quicklyسریعا / به سرعت
noابدا / خیر / هیچ
recentlyاخیرا / به تازگی
beforeپیشتر / قبل
usuallyمعمولا
thusبدین ترتیب

۲۰قید پنجم از ۱۰۰ قید پرکاربرد انگلیسی

exactlyکاملا
hardبه سختی
particularlyبه خصوص
prettyتا حدی
forwardجلو / به جلو
okبه خوبی / به درستی
clearlyبه وضوح
indeedدر واقع
ratherنسبتا / ترجیحا
thatبه آن شکل / به آن صورت
tonightامشب
closeنزدیک / به نزدیکی
suddenlyناگهان
bestبهترین
insteadبه جای / در عوض
aheadپیش / در پیش
fastبه سرعت
aloneبه تنهایی
eventuallyدر نهایت / سرانجام
directlyمستقیما

امیدوارم مقاله ۱۰۰ قید پرکاربرد زبان انگلیسی براتون مفید بوده باشه و بتونین از این فعل ها راحت توی مکالمه و یا هر جایی استفاده بکنین.

100 قید پرکاربرد زبان انگلیسی

یادگیری ثید ها و اولیه ترین اصطلاحات در قید ها اولین چیزهایی هست که باید توی زبان انگلیسی یاد گرفت ، اگر میخوای دایره لغاتت قوی بشه و کم کم به همه کلمه ها و قید های انگلیسی مسلط بشی یه پیشنهاد خوب میتونه استفاده از کلاس های آنلاین با دوره های مختلفت باشه که بعد از مدتی راحت بتونی مکالمه ات رو قوی کنی.

مزیت استفاده از دوره های آنلاین اینه که اگر به خاطر مشغله های کاری و یا هرچیزی وقت شرکت توی کلاسهای حضوری رو نداشتی با این دوره ها میتونی از هر زمان خالی برای یادگیری فرصت پیدا بکنی و دیگه وقتت رو برای گذروندن توی راه رفت و آمد و ترافیک نگذرونی و هرجا چه توی خونه و چه سرکار بتونی توی کلاست شرکت بکنی.

برای شروع میتونی از دوره های آنلاین آکادمی ۲۴talk استفاده بکنی که دوره ها جوری طراحی شده که بعد از گذروندن اونها بتونی به بهترین و استانداردترین سطحی که میخوای برسی و کلی توی یادگیری اصطلاحات و لغات و مکالمه پیشرفت کنی . این دوره ها برای هر سنی مثل بزرگسالان و نوجوانان و کودکان طراحی شده. پس از همین الان میتونی شروع بکنی.