قید های زبان برای کاربرد در داشتن موقعیت و یا تغییر کردن موقعیت:

Still

برای بیان ادامه داشتن موقعیت و یا فعلی از عبارت still استفاده می کنیم. در این حالت عبارت still بیان کننده تداوم حالات و افعال است. به جملات زیر توجه کنید:

قید های زبان
ساعت ۱۰ صبح است و جو هنوز در رخت خواب است. It’s 10 o’clock and Joe is still in bed.
وقتی که به رخت خواب رفتم، کریس هنوز داشت کار می کرد. When I went to bed, Chris was still working.

از جملات بالا اینطور برمی آید که عبارت Still بیان کننده بازه زمانی است که در آن فعلی و یا حالتی بدون تغییر ادامه داشته است.

Do you still want to go away or have you changed your mind?

هنوز می خواهی بروی یا نظرت عوض شده؟

قید های زبان برای کاربرد در داشتن موقعیت و یا تغییر کردن موقعیت:

Any more, Any longer, No longer

با قرار دادن عبارت Not پیش از عبارات Any more و Any longer  (not…….. any more/ any longer) می توانیم تغییر کردن موقعیتی را بیان کنیم. توجه داشته باشید که Any more و Any longer در آخر جمله قرار می گیرند. به مثالها توجه کنید:

لوسی دیگر اینجا کار نمی کند. یک ماه پیش از اینجا رفت. Lucy doesn’t work here any more (or any longer). She left last month.
ما قبلا دوستان خوبی بودیم، اما الان دیگر نیستیم. We used to be good friends, but we aren’t any more (or any longer).

دقت داشته باشید که در این حالات از عبارت No longer هم می توان بهره برد. عبارت No longer در وسط جمله قرار می گیرد.

به جملات دقت کنید:

لوسی دیگر اینجا کار نمی کند. Lucy no longer works here.
ما دیگر دوست نیستیم. We are no longer friends.

به مقایسه عبارات Still و Not…… any more توجه کنید:

Sally still works here, but Lucy doesn’t work here any more.

سالی هنوز اینجا کار می کند، اما لوسی دیگر اینجا نیست.

Yet

عبارت Yet اکثرا در جملات سئوالی و یا منفی به کار می رودو به معنای هنوز و یا تا حالا(until now) می باشد. به جملات پایین توجه کنید:

قید های زبان
الان ساعت ۱۰ است و جو هنوز اینجا نیست. It’s 10 o’clock and Joe isn’t here yet.
تا حالا همسایه جیدت را ملاقات کرده ای؟ Have you met your new neighbor yet?

دقت داشته باشید که اغلب اوقات عبارت Yet در ساختار حال کامل سئوالی به کار برده می شود.

به مقایسه Still و Yet توجه کنید:

Mike lost his job six month ago and hasn’t found another job yet.

عبارت Still را هم می توان در جملات منفی به کار برد:

She said she would be here an hour ago and she still hasn’t come.

او گفت که یک ساعت دیگر اینجا خواهد بود و هنوز هم نیامده.

توجه داشته باشید که عبارت Still در اینجا شبیه به عبارت Yet است، اما در این حالت Still نشان دهنده و بیان کننده تعجب و ناراحتی قویتری است. به جملات زیر توجه کنید:

هفته پیش برای او دعوتنامه فرستادم. هنوز جواب نداده است. ( اما انتظار دارم که جواب بدهد) I sent him an invitation last week. He hasn’t replied yet. (but I expect he will reply soon)
چند هفته پیش برای او دعوتنامه فرستادم و او هنوز هم که هنوز است جوابی نداده است. ( بایستی بسیار پیش از این پاسخ می داد) I sent him an invitation weeks ago and he still hasn’t replied. (he should have replied before now)

Already

عبارت Already برای بیان اینکه اتفاقی زودتر از آنچه که انتظار می رفته رخ داده است به کار می رود. به جملات دقت کنید:

بایستی به جو بگویم یا اینکه خودش می‌دونه؟ Shall I tell Joe what happened or does he already know?
تازه نهار خوردم و بازهم گرسنه هستم. I’ve just had lunch and I’m already hungry.

مثال های بیشتر در باره این مقاله می‌توانید در اینجا ببینید.

آکادمی زبان انگلیسی آنلاین تجربه ای جدید در یادگیری با جدیدترین متد آموزشی در ایران، اطلاعات بیشتر در اینجا