در این بخش به ارائه مثال و بررسی معنی فعل های دوبخشی – بخش پنجم که بخش دوم آن ها up و down باشد می پردازیم:
اگر مقاله فعل های دوبخشی – بخش چهارم را مطالعه نکردید پیشنهاد میکنم مطالعه کنید

بخش اول: در مثال‌های زیر به مقایسه معانی مختلف فعل های دو بخشی که بخش دوم آن‌ها up و down است، می پردازیم:

قاب عکس رو روی دیوار زدم.  I put a picture up on the wall.
عکس رو دوس نداشتم و از روی دیوار برداشتمش. I didn’t like the picture, so I took it down.
یک نامه روی زمین افتاده بود که برداشتم و نگاهش کردم. There was a letter on the floor. I picked it up and looked at it.
نوشتن رو متوقف کردم و خودکارم رو زمین گذاشتم. I stopped writing and put down my pen.
الن از جایش بلند شد و بیرون رفت. Alan stood up and walked out.
خم شدم که بند کفشم رو ببندم. I bent down to tie my shoelace.
صدای تلوزیون رو نمی‌شنوم. میشه یکم صداش رو زیاد کنی؟ I can’t hear the TV. Can you turn it up a bit?
فر بیش از حد گرم شده. میشه حرارتش تا ۱۵ درجه پایین بیاری. The oven is too hot. Turn it down to 15 0 degrees.
فعل های دوبخشی - بخش پنجم خم شدم که بند کفشم رو ببندم.

بخش دوم: در این بخش به بررسی مثال‌هایی از فعل‌های دو بخشی به همراه down و معانی مختلف آن می‌پردازیم:

برخی از ساختمان‌های قدیمی تخریب شدند که مسیر رو برای ساخت مرکز خرید‌ها باز کنند.  Some old houses were knocked down to make way for the new shopping center.
چرا درخت‌های توی باغچه‌ات رو قطع کردی؟ Why did you cut down the tree in your garden?
یک ماشین مردی رو زیر گرفت و او رو به بیمارستان بردند. A man was knocked down by a car and taken to hospital.
موفق شدند قبل از این که خانه با آتش تخریب شود، آتش رو خاموش کنند. They were able to put out the fire before the house burnt down.
فعل های دوبخشی - بخش پنجم چرا درخت‌های توی باغچه‌ات رو قطع کردی؟

قسمت سوم: در مثال های این قسمت حرف down در فعل‌های دو بخشی معنای کاهش یافتن رو به جمله اضافه می کند.

آروم باش. عصبانی شدن فایده‌ای ندارد. Calm down. There’s no point in getting angry.
خیلی با سرعت رانندگی می کنی. آرامتر برو. You’re driving too fast. Slow down
سعی می‌کنم مصرف قهوه ام رو کم کنم. زیادی قهوه می‌خورم. I’m trying to cut down on coffee. I drink too much of it.

بخش چهارم: در مثال های این بخش معانی متفاوت دیگری از فعل‌های دو بخشی به همراه down رو بررسی می‌کنیم:

ماشین خراب شد و مجبور شدم با امداد تماس بگیرم. The car broke down and I had to phone for help.
قبلا یک مغازه انتهای این خیابان بود که چند سال پیش جمع شد. There used to be a shop at the end of the street; it dosed down a few years ago.
همیشه میتونی روی پاول حساب کنی. هیچوقت نا امیدت نمی‌کنه. You can always rely on Paul. He’ll never let you down.
به راچل پیشنهاد کار شد اما او تصمیم گرفت که این پیشنهاد رو رد کنه. Rachel was offered the job, but she decided to turn it down.
نمی‌تونم آدرس تیم رو به یاد بیارم. یادداشتش کردم اما نمی‌تونم پیداش کنم. I can’t remember Tim’s address. I wrote it down, but I can’t find it.

امیدوارم مقاله فعل های دوبخشی – بخش پنجم برای شما عزیزان مفید واقع شود . ادامه‌ی این مطلب درفعل های دوبخشی – بخش ششم قرار دارد

اگر مشکل گرامری دیگه‌ای داری اینجا کلیک کن.

برای مثال‌های بیشتر اینجا کلیک کن.